Sunday, May 3, 2009

KOLEKSI PAST YEAR QUESTIONS

PROSEDUR PERUNDANGAN

FINAL 2003

SOALAN 1
a. Bezakan di antara kes saman dengan kes waran
- Kes saman : suatu kes berhubungan dengan suatu kesalahan yang bukannya m’jadi kes waran
- Kes waran : Suatu kes b’hubung andengan suatu kesalahan yang boleh di hukum mati, atau dengan dipenjara untuk suatu tempoh yang lebih daripada 6 bulan

b. Terangkan bagaimana saman di sampaikan mengikut Kanun Acara Jenayah secara persendirian
- Hendaklah di sampaikan kepada orang yang di saman itu sendiri
- Orang yang menerima saman hendaklah menandatangani di belakang saman asal untuk mengesahkan bahwa dia telah menerimanya.
- Sekiranya yang di saman itu adalah sebuah Perbadanan, saman hendaklah disampaikan kepada setiausaha atau mana-mana pegawai perbadanan berkenaan
- Sekiranya orang yang di saman itu tidak di jumpai, saman boleh di tinggalkan kepada mana-mana orang dewasa, ahli keluarga atau orang gaji yang timggal bersama dengannya.

SOALAN 2
a. Terangkan peruntukan di bawah Kanun Acara Jenayah yang membolehkan seorang Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran (Pegawai Kerajaan) bertindak sebagai Pegawai Pendakwa
- Orang-orang berikut boleh menjalankan pendakwaan di mahkamah apabila diberi kuasa bertulis oleh Pendakwa Raya
* Seorang pegawai mana-mana jabatan Kerajaan (sek. 377)
b. Terangkan kuasa Pegawai Pendakwaraya mengikut undang-undang yang ada
- Melantik orang yang layak menjadi Timbalan Pendakwa Raya
- Menjalankan pendakwaan dalam mahkamah
- Memula, menamatkan dan memimpin perbicaraan
- Menarik balik sesuatu kes atau apa-apa jua dalam proses prosiding

SOALAN 3
a. Bezakan antara kes yang boleh di jamin dengan kes tidak boleh di jamin
(i) Boleh Jamin
- Suatu kes yang ditunjukkan sbg kesalahan yang boleh dijamin di dalam Jadual Penyata Kesalahan Di Bawah Kanun Keseksaan. Contoh Kes, Kakitangan awam dengan sengaja membiarkan tawanan negara atau tawanan perang di bawah jagaannya lari.
(ii) Tidak Boleh Dijamin
- Mana2 kes kesalahan lain yang tidak boleh dijamin dalam Jadual Penyata Kesalahan Di Bawah Kanun Keseksaan..Contoh Kes,
Menghalang kakitangan awam daripada menjalankan pekerjaannya.

b. Berikan lima contoh hukuman yang boleh dikenakan terhadap orang yang didapati bersalah oleh mahkamah
-denda
-penjara
-sebat
-pemulihan di pusat pemulihan
-community work

SOALAN 4
a. Terangkan maksud dokumen awam. (Sek. 74 – Akta Keterangan 1950)
- Dokumen yang mengandungi tindakan atau rekod tindakan
*Kuasa permerintah b’daulat
*Badan-badan rasmi dan tribunal ; dan
*Pegawai2 awam, p’undangan, kehakiman, dan eksekutif, sama ada bagi Persekutuan atau Negeri atau bagi mana2 bahagian lain Komanwel atau sst negara asing
- Rekod-rekod awam mengenai dokumen persendirian yang di simpan di Malaysia

b. Terangkan syarat-syarat supaya salinan dokumen boleh di terima pakai di mahkamah mengikut undang-undang keterangan yang ada.
Seksyen 76 (C.P.C)
-Tiap2 peg awam yang ada dalam simpanannya sst dokumen awam yg ssorg ada hak memeriksa hdklah m’beri kpd org itu, apbila diminta, suatu salinannya apbila fee di sisi undang-undang baginya dibayar, bersama dgn suatu p’akuan b’tulis di kaki salinan itu, bahawa ianya adalah salinan benar bagi dokumen itu atau sebahagian drpdnya, m’ikut mana yg b’kenaan, dan p’akuan itu hdklah ditarikhkan serta ditandatangani oleh peg itu dgn nama dan titel rasminya dan hdklah dimeteri jika peg itu dibenarkan oleh undang2 m’gunakan sst meteri, dan salinan yg d’perakui sedemikian hdklah dinamakan salinan diperakui.

SOALAN 5
a. Terangkan semua elemen-elemen undang-undang yang di perlukan dalam penyediaan Kertas Pertuduhan
-Tarikh
-Nama dan alamat tertuduh
-Nombor kes
-Mahkamah yang terlibat
-Masa
-Senarai kesalahan
-Nama pegawai
-Tandatangan
-Nombor IC

b. Jika terdapat kesilapan di dalam pertuduhan, jelaskan tindakan yang perlu di ambil oleh pihak pendakwa untuk meneruskan kes tersebut
- Jika terdapat kesilapan di dalam pertuduhan, pihak Pendakwa boleh memohon kepada mahkamah untuk membuat pindaan semula dan menangguhkan perbicaraan untuk seketika.

FINAL 2004

SOALAN 1
a. Terangkan perbezaan di antara kes saman dengan kes waran
- Kes saman : suatu kes berhubungan dengan suatu kesalahan yang bukannya m’jadi kes waran
- Kes waran : Suatu kes b’hubung andengan suatu kesalahan yang boleh di hukum mati, atau dengan dipenjara untuk suatu tempoh yang lebih daripada 6 bulan

b. Terangkan bagaimana saman disampaikan mengikut Kanun Acara Jenayah Secara persendirian.
- hendaklah di sampaikan kepada orang yang di saman itu sendiri
- orang yang menerima saman hendaklah menandatangani di belakang saman asal untuk mengesahkan bahwa dia telah menerimanya.
- Sekiranya yang di saman itu adalah sebuah Perbadanan, saman hendaklah disampaikan kepada setiausaha atau mana-mana pegawai perbadanan berkenaan
- Sekiranya orang yang di saman itu tidak di jumpai, saman boleh di tinggalkan kepada mana-mana orang dewasa, ahli keluarga atau orang gaji yang timggal bersama dengannya.

SOALAN 2
a. Di bawah sek. 399 KPJ 1953, laporan orang tertentu boleh diterima sebagai keterangan dalam mahkamah.
Nyatakan orang yang berkenaan
- pegawai-pegawai Pusat Penyelidikan Perubatan
- pegawai-pegawai Perubatan Kerajaan
- ahli-ahli kimia yang di iktiraf
- Merinyu Timbang dan Sukat yang dilantik oleh menteri
- mana-mana orang yang di lantik oleh menteri

b. Terangkan butiran yang diperlukan dalam sesuatu pertuduhan sebagaimana diperuntukan di bawah KAJ.
- Hendaklah menerangkan kesalahan tertuduh
- Hendaklah mengandungi butir-butir mengenai masa, tenpat dan orang yang dituduh
- Hendaklah disebutkan undang-undang dan seksyennya terhadap tuduhan itu
- Sekiranya tertuduh pernah dijatuhkan hukuman atas apa-apa kesalahan yang terdahulu, fakta tarikh dan tempat hukuman yang terdahulu itu hendaklah dinyatakan

SOALAN 3
a. Perakuan juruanalisis yang diterima bertarikh 26.10.2003 menyatakan bahawa ‘cili giling’ yang di ambil di kilang pada 4.4.2003 mengandungi 2443 ppm asid benzoic.
(i) Tafsirkan keputusan ini.
- Telah melanggar peruntukan di dalam peraturan makanan dan jika didapati bersalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM 20000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya.
(ii) Terangkan tindakan yang perlu anda ambil selanjutnya
-

b. Huraikan cara penguatkuasaan dalam pengambilan contoh makanan sehingga menerima keputusan juruanalisa.
- Memasuki premis dengan memperkenalkan diri,menunjukkan kad kuasa,menyatakan tujuan,merekod nama,masa dan tempat
- Memilih makanan untuk di jadikan sampel,pilih 3 bahagian dari sampel yang sama
- Ketiga-tiga sampel makanan hendaklah dilabel dengan nombor siri yang sama
- Sampel hendaklah di lak dan ditawarkan salah satu daripadanya untuk simpanan penjual
- Maklumkan kepada penjual, salah satu sampel akan dihantar ke jabatan kimia dan satu lagi di simpan di pejabat
- Tunggu keputusan dalam tempoh 150 hari

SOALAN 4
a. Terangkan kehendak-kehendak mengikut seksyen 399 Kanun Prosedur Jenayah (KPJ) 1953 sebelum laporan pakar boleh diterima pakai di mahkamah.
- Pendakwaraya hendaklah menyerahkan salinannya kepada tertuduh tidak kurang dari sepuluh hari genap sebelum perbicaraan bermula
- Sebarang dokumen yang menjadi laporan bolehlah di kemukakan sebagai keterangan dalam mana-mana siasatan, perbicaraan atau prosiding kecualilah orang itu di kehendaki hadir sebagai saksi oleh mahkamah atau oleh tertuduh

b. Berikan tiga contoh keadaan di mana bantahan awal (preliminary) boleh dilakukan.
-Tuduhan tidak sempurna
-P.O tiada kuasa
-Kes sangsi

SOALAN 5
a. Terangkan semua butiran undang-undang yang diperlukan dalam penyediaan Kertas Pengaduan.
- Bentuk undang-undang / seksyen yang digunakan untuk sabit (Law).
- Butir-butir mengenai masa, tarikh, tempat dan orang
- Jenis kesalahan (Manner).
- Cara mengkomitkan kesalahan mesti di nyatakan

b. Terangkan peringkat yang perlu dipatuhi sebelum sesuatu kes itu dikemukakan ke mahkamah untuk didaftarkan
- Pegawai penyiasat
i)menyediakan dokumen yang berkaitan untuk tindakan mahkamah
ii)melengkapkan fail siasatan
- Pegawai pendakwa
i)Membuat semakan fail-fail yang telah dilengkapkan
ii)Memastikan semua dokumen telah lengkap

FINAL 2005

SOALAN 1
a. Terangkan tujuan penyiasatan.
Tujuan penyiasatan adalah untuk mengumpul maklumat bagi mendapatkan bukti untuk memudahkan prosedur mahkamah

b. Sifst penyiasat yang baik ialah
- mempunyai daya ingatan yang baik
- mempunyai daya membuat keputusan yang baik iaitu tidak panic dan kerja keras
- membuat sedikit sebanyak police sience iaitu mengetahui keadaan penjenayah tempatan dan tahu menggunakan alat-alat bantuan sains
- boleh bertindak dan berfikir sebagai penjenayah
- mengetahui perkara-perkara berkenaan kebebasan diri
- boleh mengunakan common sense yang baik
- Bertindak dan berfikir secara rasional
- jujur dan amanah

SOALAN 2
a. Tidak boleh melakukan pertuduhan selepas 160 hari

b. Kuasa pendakwa raya mengikut undang-undang yang ada
-Melantik orang yang layak menjadi Timbalan Pendakwa Raya
-Menjalankan pendakwaan dalam mahkamah
-Memula, menamatkan dan memimpin perbicaraan
-Menarik balik sesuatu kes atau apa-apa jua dalam proses Prosiding

SOALAN 3
a. Semua butiran yang diperlukan dalam penyedian kes pertuduhan
- Tarikh
- Nama dan alamat tertuduh
- Nombor kes
- Mahkamah yang terlibat
- Masa
- Senarai kesalahan
- Nama pegawai
- Tandatangan
- Nombor IC
- Bentuk undang-undang
- Butir-butir mengenai masa, tempat dan orang
- Cara mengkomitkan kesalahan mesti di nyatakan

b. Peringkat yang perludipatuhi sebelum sesuatu kes itu dikemukakan ke mahkamah untuk di daftarkan
- Pegawai penyiasat
i)menyediakan dokumen yang berkaitan utntuk tindakan mahkamah
ii)melengkapkan fail siasatan
- Pegawai pendakwa
i)Membuat semakan fail-fail yang telah dilengkapkan
ii)Memastikan semua dokumen telah lengkap

SOALAN 4
a. Seseorang yamg boleh dan tidak boleh menjadi saksi
~ Sesiapa yang boleh memberi keterangan;
~ orang yang kompeten memberi keterangan kecuali;
-tidak boleh faham soalan
-tidak dapat memberi jawapan yang rasional
-terlalu muda atau terlalu tua
-berpenyakit atau kurang waras

b. Proses pemeriksaan saksi untuk mendapatkan keterangan
(i) Pemerisaan utama
-iaitu merupakan keterangan pertama yang disoal oleh pihak yang memangil (seksyen 137[1] Akta Keterangan).Bertujuan untuk mengeluarkan keterangan yang menyokongkes pihak tersebut.Ia mesti tumpu dengan nyata relevan kepada isu dalam kes dan soalan yang di kaitkan hanya kepada kepujian saksi adalah tidak benar
(ii) Pemeriksaan balas
-iaitu pemeriksaan seorang saksi oleh pihak lawan bertujuan untuk melemahkan kes dan soalan memimpin boleh disoal.Prinsip-prinsip adalah soalan relevan,jika tidak sentuh kredibiliti saksi,bentuk soalan bukan komen,bukan bertengkar,hanya faktor yang saksi tahu,soalan bentuk pendapat tidak dibenarkan kecuali saksi pakar dan soalan yang dikemukakan bukan soalan menghina.
(iii) Pemeriksaan semula
-iaitu saksi diperiksa sekali lagi oleh pihak yang memanggilnya selepas pemeriksaan balas (Seksyen 137[3] Akta
Keterangan yang bertujuan memperbaiki efek pemeriksaan balas dan mesti tertumpu kepada meksud yang tertimbul dari pemeriksaan balas


SOALAN 5
a. Pegawai mahkamah yang terlibat dan peranan mereka
-Polis
-Jurubahasa
-Kerani
-Majistret
-Pegawai Pendakwa
-Peguam Bela

b. Proses dalam kes sebutan (mention case) jika yang tertuduh mengaku bersalah
-Kes dipanggil oleh jurubahasa mahkamah. OKS tampil ke hadapan. Jurubahasa meminta OKS m’perkenalkan diri dan menunjukkan kad pengenalan dan mengakui kehadiran OKS kpdMajistret.
-Jurubahasa m’bacakan tuduhan t’hadap OKS dan menerangkan tuduhan t’sebut sehingga difahami oleh OKS. (173 a). OKS ditanya oleh jurubahasa adakah ia mengaku salah atau mengaku tidak b’salah.
Jika OKS Mengaku B’salah
1. Jurubahasa m’beritahu Majistret tuduhan telah dibacakan dan diterangkan serta difahami oleh OKS. OKS mengaku salah diatas tuduhan itu dan faham sifat tuduhan dan akibat pengakuan salahnya.
2. Ini b’makna tiada saksi dipanggil, kes itu tidak akan dibicarakan, dan OKS akan didapati b’salah pada waktu itu juga. OKS juga dgn ini faham ia boleh dihukum dgn semaksima yg dibenarkan oleh undang2 s/ada melaui denda atau penjara tetapi beliau akan diberi peluang untuk merayu hukuman ringan sebelum hukuman dijatuhkan.

FINAL 2006

SOALAN 1
a. Terangkan perbezaan diantara kes saman dengan kes waran
- Kes saman : suatu kes berhubungan dengan suatu kesalahan yang bukannya m’jadi kes waran
- Kes waran : Suatu kes b’hubung andengan suatu kesalahan yang boleh di hukum mati, atau dengan dipenjara untuk suatu tempoh yang lebih daripada 6 bulan

b. Terangkan bagaimana saman dismpaikan mengikut Kanun Acara Jenyah secara persendirian
Di bawah seksyen 35 dan 36 cara penyampain saman
- Serahkan kepada orang yang dsaman.Menunjukkan saman yang asal dan menawar atau menyerahkan salinan kepadanya dengan materi mahkamah
- Orang yang menerima saman tandatangan di bahagian belakang saman asal untuk mengesahkan penerimaanya
- Jika perbadanan boleh serah kepada setiusahanya
- Jika orang yang disaman tiada,boleh serah pada orang dewasa yang tinggal bersamanya

SOALAN 2
a. Perakuan juruanalisis yang diterima bertarikh 26.10.2005 menyatakan bahawa cili giling ang diambil dikilang bertarikh 4.4.2005 mengandungi 2443 ppm asid benzoic
(i) Tafsirkan keputusan ini
- Telah melanggar peruntukan di dalam peraturan makanan dan jika didapati bersalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM 20000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya.
(ii)Terangkan tindakan yang perlu anda ambil selanjutnya.
-

b. Huraikan cara penguatkuasaan dalam pengambilan contoh makanan sehingga menerima keputusan juruanalisa
- Memasuki premis dengan memperkenalkan diri,menunjukkan kad
- kuasa,menyatakan tujuan,merekod nama,masa dan tempat
- Memilih makanan untuk di jadikan sampel,pilih 3 bahagian dari sampel yang sama
- Ketiga-tiga sampel makanan hendaklah dilabel dengan nombor siri yang sama
- Sampel hendaklah di lak dan ditawarkan salah satu daripadanya untuk simpanan penjual
- Maklumkan kepada penjual, salah satu sampel akan dihantar ke jabatan kimia dan satu lagi di simpan di pejabat
- Tunggu keputusan dalam tempoh 150 hari

SOALAN 3
a. Apakah maksud Dokumen Awam seperti yang diperuntukan dibawah Akta Keterangan 1950
Di bawah seksyen 74 Dokumen Awam
- Dokumen yang mengandungi tindakan atau rekod tindakan
*Kuasa permerintah b’daulat
*Badan-badan rasmi dan tribunal ; dan
*Pegawai2 awam, p’undangan, kehakiman, dan eksekutif, sama ada bagi Persekutuan atau Negeri atau bagi mana2 bahagian lain Komanwel atau sst negara asing
- Rekod-rekod awam mengenai dokumen persendirian yang di simpan di Malaysia

b. Terangkan syarat-syarat supaya salinan dokumen boleh diterima pakai di mahkamah mengikut undang-undang keterangan yang ada. Dibawah seksyen 76 Salinan diperakui bagi dokumen awam
i. Diberi apabila diminta
ii. Apabila di bayar
iii. Perakuan salinan diakui sah

SOALAN 4
a. Bagaimana keterangan lisan secara langsung boleh diberikan oleh saksi sebagaimana yang di peruntukan di dalam seksyen 60 akta Keterangan. Dibawah seksyen 60
- Dilihat - Ditangkap melalui deria
- Didengar - Suatu pendapat atau alasan

b. Huraikan fakta yang perlu dibuktikan semasa perbicaraan kes persampelan makanan yang melanggar Akta Makanan 1983
-

SOALAN 5
a. Nyatakan tanggungjawab saksi apabila diminta untuk memberi keterangan di mahkamah
(i) Bercakap Benar
-Saksi m’ambil sumpah utk b’cakap benar sebelum m’beri keterangan di mahkamah
-Adalah suatu kesalahan b’bohong di mahkamah
-Kesalahan dinamakan sebagai ’Perjury’ dan boleh dihukum dgn penjara seumur hidup
(ii) Bercakap apa yg dilihat, dgr, rasa (feel and taste) atau hidu
-Tidak boleh katakan apa yg dilhat, dgr atau dirasai org lain
(iii) Tidak boleh m’dgr keterangan yg diberi oleh saksi lain
-tggu di luar mahkamah sehingga dipanggil
(iv) Tidak boleh meminta sesiapa yg brd dlm mahkamah m’beritahu beliau apa keterangan yg telah diberi
(v) Tidak boleh b’cakap dgn ahli ’jury’ tanpa kebenaran majistret walaupun slps kes
(vi) Saksi mesti m’jaga t/lakunya

b. Terangkan bagaimana keboleh percayaan seseorang saksi boleh dicabar di mahkamah
(i) M’beri keterangan palsu (sek 191 Kanun Keseksaan)
(ii) Mereka keterangan palsu (sek 192 K.K)
-Seksaaan bagi keterangan palsu (sek 193 K.K)
*Sengaja m’beri / mereka keterangan palsu dalam peringkat p’bicaraan (Hukuman – penjara 7 tahun atau denda)
*Sengaja m’beri / mereka keterangan palsu dlm hal lain (Hukuman – penjara 3 tahun atau denda)
(iii) M’beri / mereka keterangan palsu dgn niat hdk m’dpt sabitan atas kesalahan yg blh diseksa dgn penjara (sek 195 K.K)
-Seksaan bagi kesalahan atas (sek 195 K.K)
*Hukuman – penjara seumur hidup, 7 tahun atau lebih
(iv) Enggan jawab soalan p’jawat awam yg b’kuasa menyoal
-Seseorg saksi yg enggan m’jwb soalan apabila t’paksa m’jwb (sek 179 K.K)
*Hukuman – penjara < dari enam bulan atau dgn denda RM2,000 atau kedua-dua
(v) M’beri maklumat palsu
-M’beri maklumat palsu kpd p’jawat awam (sek 177 K.K)
*Hukuman – 6 bulan atau denda RM2,000 atau kedua-dua
-M’beri maklumat palsu mengenai satu kesalahan atau yg dikehendaki utk m’cegah kesalahan atau menangkap pesalah (sek 177 K.K)
*Hukuman – 2 tahun penjara atau denda atau kedua-duaFORMATIF 2006

SOALAN 1
a. Nyatakan maksud pemeriksaan Saksi?
-Sesorg yg m’beri keterangan selepas b’sumpah
-Keterangan penting untuk mengukuhkan bukti p’bicaraan
-Diperlukan sms OKT tidak mengaku salah.

b) Terangkan kenapa pemeriksaan saksi diperlukan sms perbicaraan?
- memberi keterangan melalui bahan bukti.
- membuktikan kesahihan kes.
- keterangan sebenar apa yang telah dilakukan.
- memblhkn pjlnn bicara bjln lancer.
- membuktikn keterangan sejelas – jelasnya.
- memastikan perbicaraan bjln dgn lancar.

SOALAN 2
a. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan:
(i) Fakta kes
- suatu fakta yang ditulis secara ringkas yang mengandungi masa & tpt kejadian, siapa yg melakukn, jenis kslhn, undang2 yg tlibat, prosedur yg dilakukn & kuasa yg tlbt.
(ii) Saman
- dokumen yg ditulis, ditandatangani, dimeterai dan dikeluarkn oleh mahkamah yg diserahkan kpd OKS utk hadir ke mahkamah utk mdgr ptuduhn ke atas mereka.

b. Huraikn bgimn saman dapat disapaikn kpd OKT?
- saman diserahkan kpd org yg dsaman itu sendiri, dgn mnunjukkn saman asal dan menawarkn atau menyerahkan salinan saman yg dtulis dan dmeterai oleh mahkamah.
- setiap saman yg telah dserah, penerima harus menandatangani saman asal sbg bukti penerimaan.
- jk Perbadanan yg disaman, setiausaha @ mn2 Peg. Perbadanan blh menerima saman dan menandatangani saman tsbt.
- jk tdk dpt mjumpai org kena saman, saman blh disampaikn kpd org dewasa yg tinggal bersama2 orang kena saman.
- jk sungguh2 tdk dpt menjumpai org kena saman tsbt, saman blh ditampal oleh orang kena saman dan jk mahkamah mengarahkn, mk surat saman tsbt dianggap sbg tlh dserahkn.

FORMATIF (Pengajar)

SOALAN 1
a. Siapakah dipanggil pakar mengikut seksyen 399 KAJ 1953?
- pegawai-pegawai Pusat Penyelidikan Perubatan
- pegawai-pegawai Perubatan Kerajaan
- ahli-ahli kimia yang di iktiraf
- Merinyu Timbang dan Sukat yang dilantik oleh menteri
- mana-mana orang yang di lantik oleh menteri

b. Terangkan bagaimana saman di sampaikan mengikut KAJ (sek. 35)
- hendaklah di sampaikan kepada orang yang di saman itu sendiri
- orang yang menerima saman hendaklah menandatangani di belakang saman asal untuk mengesahkan bahwa dia telah menerimanya.
- Sekiranya yang di saman itu adalah sebuah Perbadanan, saman hendaklah disampaikan kepada setiausaha atau mana-mana pegawai perbadanan berkenaan
- Sekiranya orang yang di saman itu tidak di jumpai, saman boleh di tinggalkan kepada mana-mana orang dewasa, ahli keluarga atau orang gaji yang timggal bersama dengannya.

SOALAN 2
a. Terangkan kuasa Pendakwaraya mengikut undang-undang yang ada
- Melantik orang yang layak menjadi Timbalan Pendakwa Raya
- Menjalankan pendakwaan dalam mahkamah
- Memula, menamatkan dan memimpin perbicaraan
- Menarik balik sesuatu kes atau apa-apa jua dalam proses prosiding

b. Terangkan semua elemen-elemen undang-undang yang di perlukan dalam penyediaan Kertas Pertuduhan
-Tarikh
-Nama dan alamat tertuduh
-Nombor kes
-Mahkamah yang terlibat
-Masa
-Senarai kesalahan
-Nama pegawai
-Tandatangan
-Nombor IC

SOALAN 3
a. Apakah tujuan mahkamah menjatuhkan hukuman dan berikan empat contoh
- untuk membalas perbuatan pesalah
- untuk memberi kesedaran kepada pesalah dan orang awam
- Untuk memberi pemulihan akhlak
- Contoh hukuman
- hukuman mati
- penjara
- hukuman sebat
- pemulihan di pusat-pusat pemulihan

b. Berikan lima contoh hukuman yang boleh dikenakan terhadap orang yang didapati bersalah
-denda
-penjara
-sebat
-pemulihan di pusat pemulihan
-community work

SOALAN 4
a. Kenapa undang-undang berkaitan kerelevenan dalam Akta Keterangan di perlukan?
- Bagi membuktikan akan kebenaran fakta-fakta
- Bagi membuktikan keterangan seseorang saksi dalam prosiding penghakiman
- Untuk penyataan-panyataan yang dibuat dalam hal keadaan khas
- Untuk mengetahui sejauh mana penyataan dikehendaki dibuktikan

b. Terangkan syarat-syarat supaya salinan dokumen boleh diterima pakai di Mahkamah mengikut undang-undang keterangan yang ada.
- Dokumen tersebut hendaklah merupakan salinan yang benar
- Hendaklah ditarikhkan serta ditandatangani oleh pegawai itu dengan nama dan title rasminya
- Hendaklah dimeterai jika pegawai itu dibenarkan oleh undang-undang
- Salinan yang diperakui sedemikian hendaklah dinamakan ‘Salinan Diperakui’

FINAL 2008

SOALAN 1
a. Terangkan secara ringkas maksud siasatan.
Siasatan ialah satu proses untuk m’dptkn maklumat mengenai apa-apa btk bahan bukti samada secara lisan atau b’tulis

b. Terangkan empat tujuan siasatan.
-Kumpul bukti / eksibit
-M’buktikan kesalahan
-M’dptkn keadilan di mahkamah
-Utk m’dptkan rantaian keterangan yg tidak putus

c. Di bawah Seksyen 101 Akta Keterangan 1950, menyebut tentang beban bukti.
Terangkan apa yang dimaksudkan beban membuktikan.
-Barang siapa b’kehendakkan mahkamah m’beri p’hakiman tentang apa-apa yg ditegaskan olehnya mestilah m’buktikan bahawa fakta-fakta itu benar.
-Apabila ssorg t’lihat yg m’buktikan adanya sst fakta maka adalah dikatakan bahawa beban bukti t’letak pada org itu.


SOALAN 2
a. Terangkan maksud “Kertas Siasatan”
Kertas siasatan merupakan satu laporan mengenai penyiasatan yang disediakan oleh sorg peg penyiasat dan hndklah disediakan m’ikut format yang ditetapkan.

b. Senaraikan butiran yang perlu t’kandung dalam kertas siasatan.
-Butiran 1(M/surat pertama)
-Butiran 2 (M/surat kedua)
-Butiran 3(M/surat ketiga)
-Butiran 4 (M/surat keempat)

c. Terangkan empat butiran kertas siasatan.
(i) Butiran 1 (M/surat pertama)
-Nama Peg Penyiasat
-Negeri dan daerah
-No. Rujukan I.P
-No. Rujukan TPR
-Rujukan aduan, haribulan, jam aduan, tmpt kejadian, jenis kesalahan dan denda maksima
-Nama dan alamat pengadu
-No. Rujukan kes – isikan no saman/waran
(ii) Butiran 2 (M/surat kedua)
-Keterangan ringkas
-Isi kandungan I.P
-Kertas Minit
-Kertas cadangan
-Surat keizinan sanksi
(iii) Butiran 3(M/surat ketiga)
-Nama Saksi2
-A – Laporan (1) (Cth Laporan Polis)
-AA – Laporan (2)
-AAA- Laporan (3)
-A1 – PPKP (Pengadu)
-A2 – (Pembantu)
-A3 – Penyimpan eksibit
-A4 – Juruanalisis
-A5- Peg Kesihatan atau Saksi Pakar (jika perlu)
-A6 – Saksi2 lain yg b’kaitan (jika perlu)
(iv) Butiran 4 (M/surat keempat)
Barang Kes
-Senaraikan barang kes
Tanda jabatan
-Tanda mahkamah
-Rujukan brg2 kes (kumpulkan brg2 kes dan perlu dicatatkan sms dan slps kes sebutan atau bicara)

SOALAN 3
a. Nyatakan prosedur kes sebutan jika Orang Kena Saman (OKS) mengaku b’salah, sehingga dia dijatuhkan hukuman.
-Kes dipanggil oleh jurubahasa mahkamah. OKS tampil ke hadapan. Jurubahasa meminta OKS m’perkenalkan diri dan menunjukkan kad pengenalan dan mengakui kehadiran OKS kpdMajistret.
-Jurubahasa m’bacakan tuduhan t’hadap OKS dan menerangkan tuduhan t’sebut sehingga difahami oleh OKS. (173 a). OKS ditanya oleh jurubahasa adakah ia mengaku salah atau mengaku tidak b’salah.
Jika OKS Mengaku B’salah
1. Jurubahasa m’beritahu Majistret tuduhan telah dibacakan dan diterangkan serta difahami oleh OKS. OKS mengaku salah diatas tuduhan itu dan faham sifat tuduhan dan akibat pengakuan salahnya.
2. Ini b’makna tiada saksi dipanggil, kes itu tidak akan dibicarakan, dan OKS akan didapati b’salah pada waktu itu juga. OKS juga dgn ini faham ia boleh dihukum dgn semaksima yg dibenarkan oleh undang2 s/ada melaui denda atau penjara tetapi beliau akan diberi peluang untuk merayu hukuman ringan sebelum hukuman dijatuhkan.

b. Terangkan prosedur p’bicaraan di mahkamah dengan OKS hadir sedia untuk dibicarakan, sehingga majistret m’buat k’putusan.
1. Jurubahasa menyebut no.kes p’bicaraan t’sbt dan OKS tampil ke hadapan. Jurubahasa b’tanya kpd OKS s/ada masih mahu kes tersebut dibicarakan? Jika OKS mahu, tuduhan akan dibacakan semula kpdnya. Jurubahasa kemudian m’beritahu Majistert bahawa OKS masih mahu dibicarakan.
2. Anggota polis yg b’tufas di Mahkamah akan meminta sesiapa yg m’jadi saksi di dalam kes itu supaya tggu di luar mahkamah (bilik saksi) sehingga nama mereka dipanggil untuk m’berikan keterangan.

SOALAN 4
a. Berikan lima keadaan apabila Bantahan Awal boleh dilakukan.
-Tiada keizinan mendakwa drpd TPR
-I.P tidak lengkap
-Soalan tidak relevan
-P’nyataan p’hinaan saksi
-Menyentuh isu-isu sensitif
-Tuduhan yg tidak sempurna
-Tertuduh tidak dapat dibicarakan kerana uzur atau gila
-Mahkamah tidak m’punyai kuasa m’dgr kes
-Kesalahan butiran2 pihak tertuduh

b. Terangkan secara ringkas proses Perbicaraan Ringkas yang melibatkan tertuduh mengaku bersalah.
(i) Maklumat ringkas
-Bil saksi
-Intipati pertuduhan
(ii) Mulakan kes apabila diarah
(iii) Permeriksaan Utama SP1 oleh PP
-Mengenalpasti OKS / saksi2 lain dan menawarkan brg2 kes kpd mahkamah
(iv) Pemeriksaan Balas oleh Peguam Bela
(v) Pemeriksaan Semula SP1 jika perlu oleh PP
(vi) Pemeriksaan Utama SP2 oleh PP
-SP2 mengenalpasti barang2 kes
(vii) Pemeriksaan Balas oleh Peguam Bela
(viii) Pemeriksaan Semula SP2 jika perlu oleh PP
(ix) Majistret akan m’buat kptsn s/ada akan memanggil OKS m’bela diri jika sekiranya m’dapati jika t’dpt kes prima facie t’hadapnya atau m’dapati pihak p’dakwa telah gagal untuk m’dtgkan kes yg melampaui keraguan yg munasabah. Oleh itu OKS dilepas dan dibebaskan. (Acquitted and discharged)

SOALAN 5
a. Nyatakan org yg berkenaan di mana laporannya diterima sebagai keterangan semasa perbicaraan di bawah sek 399 Kanun Acara Jenayah.
-Pakar
-Juruanalisis
-Peg2 Pusat Penyelidikan Perubatan
-Peg2 P’ubatan Kerajaan
-Ahli2 kimia yg bekerja dalam mana2 juga pejabat Kerjaan dlm M’sia atau Krjn Singapura
-Mana2 juga org yg dilantik oleh Menteri dgn pengumuman dalam Warta Kerajaan, m’jadi sbg Pemeriksa Dokumen.
-Merinyu Timbang dan Sukat yg dilantik di bawah mana2 undang2 b’tulis b’hubung dng timbang dan sukat yg b’kuatkuasa di M’sia
-Mana2 org atau kelas org yg mana Menteri dgn p’beritahuan dalam Warta Kerajaan m’isytiharkan bahawa p’utkkan dalam sek ini hdklah dipakai.

b. Terangkan cara saman disampaikan mengikut peruntukan dalam Kanun Acara Jenayah.
- Hendaklah di sampaikan kepada orang yang di saman itu sendiri
- Orang yang menerima saman hendaklah menandatangani di belakang saman asal untuk mengesahkan bahwa dia telah menerimanya.
- Sekiranya yang di saman itu adalah sebuah Perbadanan, saman hendaklah disampaikan kepada setiausaha atau mana-mana pegawai perbadanan berkenaan
- Sekiranya orang yang di saman itu tidak di jumpai, saman boleh di tinggalkan kepada mana-mana orang dewasa, ahli keluarga atau orang gaji yang timggal bersama dengannya.

FORMATIF 2009

SOALAN 1
a. Apakah yang dimaksudkan dengan ”Dokumen Awam”?
-Dokumen yg mengandungi tindakan atau rekod tindakan
*kuasa pemerintah b’daulat
*badan2 rasmi dan tribunal
*peg2 awam, p’undangan, kehakiman dan eksekutif
-Rekod2 awam mengenai dokumen p’sendirian yg disimpan di M’sia

b. Terangkan dalam keadaan bagaimanakah keterangan sekunder boleh diterima pakai di Mahkamah mengikut seksyen 65 Akta Keterangan 1950.
(i) Apabila dokumen asal dibuktikan atau t’nyata sbg ada di dalam milik atau di bawah kuasa
*org yg t’hdpnya dokumen itu hdk buktikan
*ssorg yg ada di luar bidang kuasa atau yg tidak t’takluk kpd proses mahkamah
*ssorg yg t’ikat di sisi undang2 supaya mengemukakannya
(ii) Apabila kewujudan, keadaan atau kndgn dokumen asal telah dibuktikan sebagai diakui secara b’tulis oleh org yg t’hdpnya ia dibuktikan atau oleh wakilnya dari segi kptgn.
(iii) Apabila dokumen asal telah musnah atau hilang atau apabila pihak yg hdk m’beri keterangan mengenai kndgnnya tidak boleh mengemukakannya dalam masa yang b’patutan kerana apa2 jua sebab yang tidak b’sabit drpd kemungkiran atau keabaiannya sndri.
(iv) Apabila dokumen asal adalah sebegitu keadaannya hingga ia tidak boleh dialih dgn senangnya.
(v) Apabila dokumen asal adlh suatu dokumen yg salinan diperakuinya dibnrkan oleh Akta ini atau oleh mana2 undang2 lain yg sdg b’kuatkuasa di M’sia, untuk diberi sbg keterangan.

SOALAN 2
a. Apakah yang dimaksudkan dengan ”relevan” di bawah seksyen 3 Akta Keterangan 1950?
Fakta dikatakan relevan dgn sst fakta lain apabila fakta itu m’punyai hbgn dgn yg lain itu dgn mana2 satu cara yg t’sbt dalam p’utkkan Akta Keterangan 1950.

b. Nyatakan tujuan Konsep Kerelevanan dalam m’beri keterangan di mahkamah.
-Prinsip am di dlm undang2 keterangan iaitu semua fakta yg relevan secara prima facie boleh diterima masuk oleh mahkamah sbg keterangan.
-Keterangan yang diberikan, hndklah yang b’kenaan dgn fakta dalam isu.
-P’hbgn di antara fakta yg menyebabkan wujudnya anggapan bahawa fakta dalam isu b’kemgknn sekali untuk wujud.

c. Berikan tiga jenis-jenis keterangan yang biasa digunakan di mahkamah dan terangkan secara ringkas dua daripadanya.
-Keterangan lisan
-Keterangan dokumen
-Keterangan pakar
-Keterangan watak
-Keterangan yg diakui terima oleh mahkamah

(i) Keterangan lisan
-Keterangan yg diberikan oleh mana2 org yg dipanggil sbg saksi utk m’beri p’nyataan di hadapan mahkamah. (Sek 3)(a) Akta Keterangan
-Keterangan boleh diberi secara lisan atau jika bisu atau cacat blh beri isyarat (Saksi bisu – sek. 119 AK)
-Prinsip :
*Semua keterangan b’kaitan fakta mesti dibuktikan melalui keterangan lisan (sek. 59 AK)
*Keterangan lisan mesitlah secara terus (sek.60 AK) iaitu dilihat, didgr, ditanggap melalui deria dan suatu pdpt / alasan2.

(ii) Keterangan dokumentari
-Keterangan dokumentari adalah keterangan yg dikemukakan di mahkamah dalam btk dokumen.
-Prinsip :
*Dokumen2 yg digunakan untuk p’buktian di mahkamah hdklah memenuhi keperluan sek. 61 hingga 74 AK.
*Secara amnya, dokumen-dokumen hdklah dokumen asal (primer) atau sekunder pada keadaan t’tentu.

SOALAN 3
a. Apakah yang dimaksudkan dengan Pengaduan seperti yang dinyatakan dalam seksyen 2 Kanun Acara Jenayah.
-Pengataan yang dibuat secara lisan / b’tulis kpd Majistret supaya dia dapat m’jalankan tindakan di bawah Kanun ini bahawa segelintir org, s/ada dikenali ataupun tidak, telah melakukan atau didapati b’salah atas sst kesalahan.

b.Terangkan secara ringkas butiran-butiran yang perlu ada dalam Kertas Pengaduan.
-Nama dan alamat pengadu
-Tarikh pengaduan
-Perkara yg diadukan :
*Tarikh dan masa kejadian
*Tempat disyaki
*Org disyaki
*Kesalahan
*Seksyen kesalahan dan
*Hukuman
-T/tangan pengadu
-T/tangan Majistret atau Cop Mahkamah

SOALAN 4
a. Apakah yang dimaksudkan dengan Kes Waran?
-Suatu kes berhubungan dgn suatu kesalahan yang boleh dihukum mati, atau dipenjarakan untuk suatu tempoh lebih daripada enam bulan.

b. Terangkan bagaimana Notis Saman disampaikan mengikut seksyen 35 Kanun Acara Jenayah.
-Notis saman yg hdk disampaikan mestilah disampaikan kpd org yg disaman itu sendiri dgn menunjukkan saman asal kpdnya dan dgn menawar atau menyerahkan kpdnya suatu salinan saman tersebut di bwah meterai mahkamah.
-Org yg hdk menerima saman itu hdklah menandatangani di blkg saman asal utk mengesahkan bahawa dia telah menerimanya.
-Sekiranya yang disaman itu adalah sebuah perbadanan, saman itu hdklah disampaikan kpd setiausaha ataupun mana2 peg lain perbadanan b’kenaan.
-Sekiranya org yg disaman itu tidak dijumpai apabila telah b’usaha m’carinya, maka saman itu bolehlah disampaikan dgn meninggalkan salinannya pada mana2 org dewasa ahli keluarganya ataupun kpd org gajinya yg tggl b’sama2nya.

Saturday, May 2, 2009

FORMATIF 2

SOALAN 1
>Apakah yang dimaksudkan dengan Dokumen Awam.

-Dokumen yang mengandungi tindakan atau rekod tindakan-
=Kuasa pemerintah yang berdaulat;
=Badan-badan rasmi dan tribunal; dan
=Pegawai-pegawai awam, perundangan, kehakiman dan eksekutif, sama ada bagi Persekutuan atau Negeri atau bagi mana-mana bahagian lain Komanwel atau sesuatu negara asing; dan

-Rokod-rekod awam mengenai dokumen persendirian yang disimpan di Malaysia.

>Terangkan dalam keadaan bagaimana keterangan sekunder boleh diterima pakai di Mahkamah mengikut seksyen 65 Akta Keterangan 1950.

-Dokumen asal dibuktikan atau ternyata wujud dlm milik atau dibawah kuasa orang yang terhadapnya dokumen itu hendak dibuktikan atau seseorang yang diluar bidangkuasa atau yang tidak tertakluk kepada proses mahkamah; atau seseorang yang terikat dengan undang-undang yang perlu mengemukakannya dan orang yang tidak mahu mengemukakannya walaupun notis telah diberi dibawah seksyen 66, Akta Keterangan.

-Dokumen asal telah dibuktikan atau diakui secara bertulis oleh orang yang terhadapnya ia dibuktikan atau oleh wakilnya.

-Dokumen asal musnah atau hilang atau pihak yang hendak memberi keterangan mengenai kandungan dokumen asal tersebut tidak boleh mengemukakannya dalam masa yang berpatutan kerana sebab-sebab yang tidak bersabit daripada kemungkinan atau keabaiannya sendiri.

-Dokumen asal yang sebegitu keadaannya sehingga tidak boleh dialihkan dengan senang.

-Dokumen asal adalah dokumen awam dalam erti seksyen 74.

-Salinan dokumen asal yang diperakui dibenarkan oleh Akta ini atau mana-mana undang-undang lain yang sedang berkuatkuasa di Malaysia untuk diberi sebagai keterangan.

-Dokumen-dokumen asal mengandungi berbagai keterangan atau dokumen lain yang tidak boleh diperiksa dengan mudah dalam mahkamah dan fakta yang hendak dibuktikan adalah kesimpulan am mengenai kesemuanya.

SOALAN 2
>Apakah yang dimaksudkan dengan ‘relevan’ di bawah seksyen 3, Akta Keterangan 1950.

=Relevan ialah fakta yang mempunyai hubungan yang lain itu dengan mana-mana satu cara yang tersebut dalam peruntukan-peruntukan Akta ini berhubungan dengan kerelevanan fakta.

>Nyatakan tujuan konsep kerelevanan dalam memberi keterangan di mahkamah.

=Bagi membuktikan akan kebenaran fakta-fakta.

=Bagi membuktikan keterangan seseorang saksi dalam prosiding penghakiman.

=Untuk pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam hal keadaan khas.

=Untuk mengetahui sejauh mana pernyataan dikehendaki dibuktikan.

>Berikan tiga jenis-jenis keterangan yang biasa digunakan di mahkamah dan terangkan secara ringkas dua daripadanya.

=3 jenis keterangan ialah:
-Keterangan lisan,
*keterangan yang diberikan oleh orang yang menjadi saksi dan memberi pernyataan di mahkamah.
*Menurut seksyen 59, AK, segala fakta melainkan kandungan dokumen-dokumen boleh dibuktikan melalui keterangan lisan.

-Keterangan dokumentasi dan,
*Keterangan dalam bentuk dokumen yang dikemukan di mahkamah.
*Secara amnya, pihak-pihak yang bertikai hendaklah mengemukakan dokumen asal kecuali dalam keadaan tertentu di bawah seksyen 65, AK, dokumen sekunder boleh digunakan.

-Keterangan dengar cakap (hear say).

SOALAN 3

>Apakah yang dimaksudkan dengan pengaduan seperti yang dinyatakan dalam seksyen 2, KPJ.

=Pengataan yang dibuat secara lisan atau bertulis kepada Majistret supaya dia dapat menjalankan tindakan dibawah Kanun ini bahawa segelintir orang, sama ada dikenali ataupun tidak, telah melakukan atau didapati bersalah atas sesuatu kesalahan (the allegation made orally or in writing to a Magistrate with a view to his taking action under this Code that some person whether known or unknown has committed or is guilty of an offence).

>Terangkan secara ringkas butiran yang perlu ada dalam kertas pengaduan.

=Nama dan alamat si pengadu.
=Tarikh pengaduan dibuat.
=Perkara yang diadukan:
-Tarikh dan masa kejadian berlaku.
-Tempat berlakunya kejadian.
-Orang yang disyaki.
-Kesalahan yang dilakukan.
-Seksyen kesalahan dan hukuman.
=Tandatangan si pengadu.
=Tandatangan Majistret.
=Cop mahkamah.

SOALAN 4

>Apakah yang dimaksudkan dengan kes waran?
=Kes waran adalah kes yang hukumannya boleh melibatkan hukuman mati atau penjara melebihi 6 bulan.

>Terangkan bagaimana notis saman disampaikan mengikut seksyen 35, KPJ.
=Cara penyampaian saman:
-Saman diserahkan kepada OKS dimana saman asal ditunjukkan dan menawar atau menyerahkan salinan saman asal kepada OKS dengan materi mahkamah.
-OKS yang menerima saman perlu menandatangani pada bahagian belakang saman asal untuk tujuan pengesahan penerimaan.
-Jika saman perlu disampaikan kepada sesuatu perbadanan, setiausaha atau pegawai lain perbadanan tersebut boleh menerimanya.
-Sekiranya OKS tidak ada, orang dewasa yang tinggal bersama dengan OKS boleh menerimanya.

TOPIK 17: BAHAN BANTUAN INGATAN

SEK.159 AK
-Seseorang saksi BOLEH semasa dalam pemeriksaan menyemak ingatannya dengan merujuk kepada apa-apa tulisan yang telah dibuat olehnya sendiri pada masa kejadiannya yang berkenaan dengannya ia disoal itu atau pada masa yang tidak sebegitu lama kemudiannya yang difikirkan oleh mahkamah mungkin bahawa kejadian itu masih nyata pada masa itu dalam ingatanya.
-Saksi itu boleh juga merujuk kepada mana-mana tulisan yang seumpama itu yang telah dibuat oleh mana-mana orang lain dan yang telah dibaca oleh saksi itu dalam masa yang tersebut itu, jika , apabila dibacanya, ia ketahui tulisan itu sebagai betul.
-Apabila saksi itu boleh menyemak ingatannya dengan merujuk kepada sesuatu suratan, maka ia bolehlah, dengan kebenaran mahkamah, merujuk kepada sesuatu salinan surataan itu.
-Dengan syarat mahkamah puashati bahawa ada sebab-sebab yang cukup mengapa naskhah asalnya tidak dikemukakan.
-Seseorang pakar boleh menyemak ingatannya dengan merujuk kepada buku-buku ilmiah profesyenal.

SEK.160
-Seseorang saksi boleh juga memberi keterangan mengenai nyataan-nyataan yang tersebut dalam mana-mana suratan seperti yang disebutkan dalam seksyen 159 akta ini, sungguhpun ia tiada ingatasn yang tepat tentang nyataan-nyataan itu sendiri, jika ia yakin bahawa nyataan-nyataan itu telah direkodkan dengan betulnya dalam suratan itu. contoh: Penyimpan kira-kira.

SEK.161.
-Apa-apa tulisan yang dirujuk dibawah sek.159 atau 160 akta ini mestilah dikemukakan dan ditunjukan kepada pihak lawan, jika ia menghendakinya, pihak yang tersebut itu boleh, jika ia suka, memeriksa balas saksi itu atas tulisan itu.

SEK. 162.
(1) seseorang saksi yang dipanggil hadir untuk mengemukakan suratan yang didalam mileknya perlu membawa kemahkamah walaupun ada bantahan. Sah atau tidak bantahan itu akan diputuskan oleh mahkamah.

(2) mahkamah akan memeriksa suratan itu dan akan menentukan samaada keterangan itu boleh diterima atau tidak.

(3) Jika suatu suratan perlu diterjemah, mahkamah boleh mengarahkan penterjemah supaya merahsiakan kandongan suratan itu melainkan ianya diberi sebagai keterangan. Mengengkarinya adalah suatu kesalahan sek.166 Kanun Keseksaan.

SEK 163. Memberi sebagai keterangan suratan yang diminta dan dikemukakan setelah notis diberi.

SEK. 164. Jika satu pihak enggan memberikan suratan yang diminta, setelah notis diberi, maka suratan itu tidak boleh diterima sebagai keterangan.

SEK. 165. Kuasa Hakim boleh menanya soalan atau memerintahkan suapaya dikemukakan apa-apa suratan atau benda dan tiada mana-mana pihak membuat bantahan tanpa mendapat kebenaran mahkamah. Dengan syarat (i) keputusanya mestilah berasaskan nyataan yang ditetapkan oleh akta ini sebagai berkaitan dan dibuktikan dengan sempurnanya.

TOPIK 16: KAJIAN KES

KAEDAH UMUM MENGENDALIKAN KES ADUAN MAKANAN
-Mengambil sampel berkenaan
=meminta resit jika ada
=bertanya jika ada saksi lain
=bertanya maklumat tempat pengadu membeli makanan tersebut
=membantu pengadu untuk membuat laporan polis dan mengambil
=kenyataan
=saksi oleh polis
=mengisi borang permintaan analisis
=menghantar sampel ke jabatan kimia
=membuat lawatan ke premis yang berkenaan untuk tindakan selanjutnya

PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIBUKTIKAN SEWAKTU PERBICARAAN
-Tarikh, masa dan tempat kejadian
-Mengenalpasti saksi-saksi lain
-Mengecam tertudoh
-Pemeriksaan premis
-Bukti pembelian
-Bukti pengambilan sampel
-Pengenalan sampel
-Bukti permohonan analisis
-Perakuan analisis
-Bukti serahan perakuan juruanalisis diserahkan kepada tertudoh/pembela empat belas (14) hari sebelum -perbicaraan

KEMUNGKINAN KERAGUAN-KERAGUAN YANG DITIMBULKAN
-Keterangan saksi bercanggah
-Tidak dapat mengaitkan okt dengan kesalahan
-Prosidur penguatkuasaan tidak dilakukan dengan sempurna
-Sampel yang dibawa ke mahkamah tidak sama dengan sampel yang diambil di premis
-Tidak menawarkan sampel untuk dipilih oleh peruncit/penjual/pekilang
-Sampel yang diambil bukan untuk jualan
-Seksyen dalam pertuduhan bertentangan dengan kesalahan

CARA MEMPERBAIKINYA
-Perlu ada kesinambungan keterangan
-Melakukan prosidur penguatkuasaan dengan teratur
-Dikalangan saksi dapat menyokong keterangan di antara satu sama lain

TOPIK 15: RAYUAN, INJUKSI, PENGHUKUMAN

RAYUAN
-Kuasa mahkamah tinggi.
=Sek.26 Akta Mahkamah Persekutuan.
-Kanaun Acara Jenayah
=Prosedur dan peraturan Rayuan
=Sek.304 - Tidak boleh merayu kurang dari denda RM 25.00.
+Hukuman terlalu kecil
+Jarang berlaku

-Sek.305:
Apabila OKT mengaku salah, dan disabit dengan kesalahan akibat dari pengakuannya itu, maka
tidak boleh ulang bicara KECUALI berkenaan dengan berat atau sahnya hukuman itu.
-Misalnya:
= Merayu dari hukuman sebat, jika hukuman itu tidak diperuntukan dalam seksyen kesalahan.
=Jika umur lelaki lebih 60 tahun.
=Hukuman penjara 2 tahun jika dia berpendapat hukuman 6 bulan adalah lebih wajar.
-Larangan merayu berdasarkan
=Pengetahauan adalah baik
=Betul
=Sempurna
-Iaitu
=Pengakuan dibuat setelah pertuduhan dibaca/diterangkan
=Akibat pengakuan dijelaskan
=Dia tidak berhasrat menarik balik pengakuan pada bila-bila masa pun.

Jika ini BUKAN keadaanya mahkamah tinggi boleh mempertimbangkannya.

Sek.306 - Membenarkan rayuan dengan keizinan bertulis pendakwaraya.

Sek.307 - Mana-mana orang tidak berpuashati boleh merayu.

Sek.378 - Senarai orang yang boleh membuat rayuan: Pendakwaraya,Timb./pendakwaraya, Pegawai Polis yang berpangkat tidak kurang dari Inspektor Polis atau peguam yang diberi kebenaran oleh Pendakwaraya/Tim.Pendakwaraya.

Rayuan mestilah terhadap mana-mana penghakiman, hukuman atau perintah.

CARA MERAYU
-Serahkan petisyen rayuan kepada kerani mahkamah majistret bersama alasan keputusan oleh majistret.
Dalam masa 14 hari, dari tarikh keputusan kes diberikan.INJUNKSI.

Adalah satu perintah yang diperolehi dari mahkamah tinggi untuk memberhentikan serta merta sesuatu perkara dari dilakukan atau tindakan untuk melakukan.

INJUNCTION
An order of the court directing a person to refrain from doing or continuing to do act an act complained of or restraining him from continuing an omission. Non- compliance ia a contempt of court.

TUJUAN
-Untuk mengelakan kerugian yang akan dialami oleh "pemohon" (Aplicant).
-Untuk 'pemohon" (Aplicant) mendapatkan pembelaan secara adil dari segi undang-undang atas haknya. (continuing aplicant right).
-Untuk mendapat satu bentok perlindungan oleh pemohon dari segi perundangan dengan segera dari terus dilakukan oleh "pembela" ( Responden)

SYARAT UNTUK MEMBUAT INJUNKSI
-Permohonan oleh pemohon hendaklah dibuat dengan penuh tulus ikhlas dan suci hati. Dengan memberitahu segala aspek yang mungkin kerugian yang akan dialaminya olehnya dan juga pihak pembela. (Frank disclosure)
-Pihak pemohon perlu sanggup menanggung segala kos pembela sekiranya injunksi tidak dapat dikeluarkan. Ini kerana Injunksi hanya dikeluarkan oleh satu pihak sahaja. Ini untuk memberi keadilan kepada kedua-dua belah pihak.

JENIS:
1. Interim ( Restraining the defendant until some specified date.

Injunksi interim adalah satu perintah mahkamah yang berbentuk sementara- kira-kira 2 minggu sahaja.Selepas 2 minggu perintah tersebut adalah terbatal dengan sendirinya. Dengan itu pemohon perlu memohon kepada mahkamah untuk melanjutkan injunksi tersebut. Pada masa ini kedua-dua peguam dari pihak pemohon dan pembela akan membuat "submission " kepada mahkamah. Dimana pihak pemohon akan memohon injunksi tersebut dilanjutkan, manakala pihak pembela akan memohon untuk membatalkan injunksi tersebut.

2.Perpetual ( Granted after the hearing of an action).

Injunksi perpetual adalah satu perintah injunksi tetap sehingga kes tersebut selesai. Biasanya injunksi ini akan di pohon oleh pemohon, dan sekiranya pihak pemohon memperolehi perintah ini, bermakna kes tersebut ada harapan besar untuk di menangi oleh pihak pemohon.

Kepada yang gagal untuk mematohi perintah injunksi ini bermakna beliau telah menghina mahkamah
(contemp of court) dengan itu hukumannya :
i) Denda
ii) Penjara
Pihak mahkamah akan menghantar perintah mahkamah (injunksi) ini kepada phak pembela. Jika pihak Pembela (Responden) tidak berpuashati ia perlu terlebih dahulu mematohi perintah mahkamah tersebut
Dan membuat permohonan untuk membatalkan perintah tersebut dalam masa 14 hari.Jika responden tidak mematohi dengan perintah tersebut bermakna ia boleh diambil tindakan oleh mahkamah.

Injunksi akan dibuat bersama dengan saman.

Contoh: Penulisan artikel.


PENGHUKUMAN
-Jika mahkamah dapati tertuduh tidak bersalah, akan dibebaskan.[Sek.173(m)(l)]
-Jika mahkamah dapati tertuduh itu bersalah, boleh menjatuhkan hukuman mengikut undang-undang. – [Sek.173(m)(2)]
-Mahkamah boleh gunakan kuasanya di bawah Sek.173(A) atau Sek.294 KAJ.

TOPIK 14: PEMERIKSAAN SAKSI

A. SIAPA SAKSI
-Orang utama dalam proses pembicaraan di mahkamah.
-Keterangan penting untuk mengukuhkan bukti pembicaraan
-Di perlukan semasa OKS tidak mengaku salah.
-saksi pakar:
=mempunyai pengetahuan @ kemahiran istimewa yg diperolehi dgn pelajaran, latihan @ pengalaman.
=memberi keterangan brdsrkn kepakaran

B. TUJUAN PEMERIKSA SAKSI
-Keterangan sebenar apa yang telah di lakukan.
-Memberi keterangan melalui bahan bukti.
-Membuktikan kesahihan kes.
-Membolehkan perjalanan bicara berjalan lancar.

C. PROSES PEMERIKSAAN SAKSI
* Pemeriksaan Utama
* Pemeriksaan Balas
* Pemeriksaan Semula

PEMERIKSAAN UTAMA
-Merupakan keterangan pertama yang disoal oleh pihak Pendakwa dan peguam. Sek 138 (1) Akta Keterangan
-Satu proses mendapatkan keterangan saksi.
-Tahap kekuatan saksi dalam memberi keterangan ke mahkamah
=kredibility
=strong impression

Tujuan
- Membuktikan kes melalui keterangan.
- Pembuktian keterangan bukti sejelas-jelasnya.
- Pembuktian keterangan saksi supaya tidak bercanggah semasa soalan balas peguam.

Cara Pengendalian
-Persediaan senarai saksi urutan semasa memanggil saksi.
-Membuat pilihan keterangan.
-Membuat persediaan bertulis bentuk soalan

Soalan terbuka - -peluang saksi memberi keterangan tanpa gangguan dengan memberi fakta kes

Soalan terbuka dan tertutup
-pada mulanya beri peluang saksi beri keterangan tapi di pertengahan boleh soal jawap jika fakta tidak kukuh.

Soalan tertutup
-termaktub kepada skop jawapan yang diberikan. Ia hanya berkisar kepada perkara yang ingin diketahui saja.

Transition=membawa saksi dari satu peristiwa kepada peristiwa lain.

Point of Reference=menyoal saksi berdasarkan kepada faktor / fakta yang boleh di buktikan sebagai bahan untuk mengingat saksi.

Soalan Memimpin dibolehkan kecuali …
-Apabila fakta tidak di persoalkan
-menyentuh tajuk yang baru
-pengecaman

Boleh memimpin jika ……
-pencanggahan semasa menafikan pernyataan / keterangan saksi lain
-membantu ingatan jika terlupa fakta ( sakit,tua, buta huruf dll )
-fakta yang komplikated


PEMERIKSAAN BALAS
Sek 138 ( 2 ) – AK
Keterangan yang diberi bukan nya dalam kontek kenyataan nyata dalam pemeriksaan utama

Prinsip-prinsip dalam pemeriksaan balas adalah :-
-Soalan yang relevan
-Jika tidak relevan soal balas hanya menyentuh kredibility saksi
-Berbentuk soalan bukan komen
-Bukan bertengkar
-Hanya kepada faktor yang saksi tahu
-Soalan berbentuk “ pendapat “ tidak dibenarkan kecuali saksi pakar.
-Soalan yang dikemukakan bukan soalan menghina / skandal

PEMERIKSAAN SEMULA
Sek 138 ( 3 ) – AK
-Keterangan uraian yang tidak jelas dalam pemeriksaan utama dan balas .
-Prinsip –prinsip dalam pemeriksaan semula berdasarkan kepada soalan yang berbentuk
=tidak jelas
=isu berbangkit
=tidak boleh soalan memimpin
=tidak berkaitan sehingga saksi tidak boleh menjawabnya.

BILA MASA SAKSI BERI KETERANGAN
-Masuk kandang biasa dipenjuru hadapan mahkamah / mana-mana tempat yang diarahkan.
Berpakaian kemas dan sopan ketika memberi keterangan
Keterangan diberi bila OKS tidak mengaku salah.

TANGGUNG JAWAB SAKSI
=Bercakap benar semasa memberi keterangan
=jika palsu boleh didakwa dalam Sek 191 - Kanun kesiksaan dan Sek 153 Akta Keterangan
=Penyambung keamanan negara & masyarakat jika bercakap benar.


KENAPA ?
-Berlaku ketidakadilan dan penganiayaan terhadap OKT
=Jika betul - OKT di hukum
=Jika palsu - OKT bebas

MENCABAR KETERANGAN SAKSI
Sek 155 - Akta Keterangan
-Kebenaran seseorang saksi boleh dicabar dengan cara yang berikut oleh pihak lawan / dengan persetujuan mahkamah oleh pihak yang memanggil nya :-
=Keterangan seseorang saksi yang diberi bahawa mengikut pengetahuannya
=Saksi telah diberi rasuah / menerima pemberian rasuah atau apa-apa lain dorongan yang keji supaya memberi keterangan.
=Keterangan-keterangan dahulu tidak bersesuaian dengan mana-mana bahagian keterangan yang boleh di sangkal.

PENGGULUNGAN
-selepas saksi telah diperiksa, PO mpunyai peluang utk sampaikan kpd mahkamah fakta2 telah diperolehi dan juga maksud yg ada kaitan dgn udg2.

PENGGULUNGAN FAKTA
-PO & peguambela akan buat penggulungan
-akn tercpi slps meneliti menyokong teori beliau dan lemahkan kedudukan pihak lawan
-fakta ini perlu ditonjolkan supaya ia adalah sangat ketara
-bhn2 perlu diatur supaya teori yg timbul dikembangkan secara logic dan menyakinkan utk diterima mahkamah.

TOPIK 13: TINGKAHLAKU SAKSI

SAKSI
-seorg yg member keterangan selepas mengangkat sumpah di mahkamah apa jua fakta yg beliau ketahui, lihat, dengar @ perhatikan tentang sesuatu kes semasa perbicaraan diadakan.

PANGGILAN SAKSI
-saksi dipanggil oleh PO @ peguambela (dgn subpoena) utk beri keterangan dimahkamah
-saksi tidak hadir – boleh ditangkap guna waran tangkap
-maklumat yg diberikan oleh saksi di mahkamah akan digunapakai oleh majistret utk buat keputusan.

PERATURAN TENTANG MEMBERI KETERANGAN
-bercakap benar – angkat sumpah sblm beri keterangan – bohong dinamakan perjury – boleh dihukum penjara seumur hidup
-berckap apa yg dilihat, dgr, rasa @ hidu
-tidak boleh mendengar keterangan yg diberi oleh saksi lain
-tidak blh meminta sesiapa dlm mahkamah utk beritahu apa keterangan yg diberi oleh saksi lain
-tidak boleh bercakap dgn ahli jury tnpa kebenaran majistret walaupun selepas kes
-jaga tingkahlaku.

MAKSUD T/L SAKSI
-watak/perangai semulajadi
-meggerakkan kelakuan kea rah positif @ negative
-tindakan bg menyempurnakan apa yg difikirkan perlu dilakukan


KENAPA PERLU?
-komitmen sbg saksi yg berwibawa
-menyempurnakan dlm member keterangan yg diperlukan
-Mendapatkan maklumat terperinci bg menyelesaikan kes
-hukuman yg seadilnya

TINGKAHLAKU SAKSI YG DIPERLUKAN
A)PERSEDIAAN KE MAHKAMAH

-baca pernyataan saksi yg disediakan utk mengingat semula
-elak berbincang dgn saksi lain
-jika sesiapa bertnya ttg keterangan anda, hubungi pihak berkuasa
-bgtau PO jika bimbang bertemu dgn yg dituduh, saudara mara mereka
-bgtau PO jika adalah masalah bahasa
-bgtau PO sekiranya ada kecacatan @memerlukan keperluan tertentu
-bgtau PO sekiranya ingin melawat mahkamah sblm perbicaraan
-persediaan fizikal & mental
-bwa keperluan yg berkaitan – rekod, subpoena, dll
- berbincang dgn PO
-jgn cuba hafal apa yg ingin dikatakan, cuba bayangkan setiap kejadian supya dpt imbas kembali

B)SEMASA DI MAHKAMAH
-dtg lebih awal
-dudk di bilik saksi – masuk bilik mahkamah bila dipanggil
-sampai giliran, sampai dipintu, berhenti dan tunduk dgn sempurna bg hormati mahkamah
-duduk di kadang saksi dan angkat sumpah
-pilih bahasa yg mahir
-beri keterangan yg benar dgn jelas dan terang – jwb soalan yg ditanya dan halakan jwpn kpd tuan majistret
-bgtau PO jika ingin pi tandas
-saksi dibenarkan utk rujuk bahan bantuan ingatan
-tegas dlm beri keterangan
-tenang dan jgn panic
-pandang pd PO dan kontek mata dgn PO
-beri keterangan bila soalan ditanya
-tunjukkan nilai2 murni
-keterangan jelas, kuat & perlahan supaya Nampak dipercayai
-elak guna loghat & tunjukkan muka masam
-bg jawapan yg terus kpd soalan
-elak t/l yg boleh mganggu
-dgr soalan dgn teliti, fahami soalan, jika tidak faham – minta susunan soalan diubah
-fikir sblm mjwb, pastikan jwpn betul
-pegang pd fakta
-jangan agak jawapan – sekiranya tidak tahu, terus terang
-jawab ‘ya’ @ ‘tidak’, bukan anguk
-tenang & tenteram
-ikut arahan amjsitret utk jwb soalan sekiranya ada bantahan dari peguam.
-serius
-minta kebenaran utk betulkan jawapan sekiranya kurang tepat

JANGAN SESEKALI
-beri keterangan palsu
-mereka keterangan palsu
-hukuman:
=beri/mereka keterangan palsu semasa peringkat perbicaraan: 7 tahun penjara @ denda
= beri/mereka keterangan palsu dlm hal lain: 3 tahun penjara @ denda
=member/mereka keterangan palsu dgn niat hendak mndpt sabitan atas kesalahan yg boleh diseksa dgn penjara (sek 195): hukuman: seumur hidup penjara, 7 tahun @ lebih
=enggan jwb soalan penjawat awam yg berkuasa menyoal: pejara< 6 bln @ dgn denda RM 2000 @ kedua-dua
=beri maklumat palsu pd penjwt awam: 6 bln @ denda RM2000 @ kedua-duanya
=maklumat palsu mengenai satu kesalahan @ yg dikehendaki utk mencegah kesalahan @ menangkap pesalah (sek 177): 2 thn penjara @ denda @ kedua-dua

BAGAIMANA KAWAL T/L
-prihatin pd soalan yg dikemukakan
-beri tumpuan sepenuhnya
-jgn jwb jika tidak perlu
-penuh keyakinan
-hindar beri keterangan palsu

TOPIK 12: PERBICARAAN TERUS DI HADAPAN MAJISTRET

PROSES PEMBICARAAN TERUS
A. PENGENALAN KEPADA PEMBICARAAN

-kes dengar
-kes pembicaraan
-mengaku salah
-tidak mengaku salah

B. MAKSUD PEMBICARAAN TERUS KE MAJISTRET
-Fungsi / peranan pembicaraan terus ke majistret
-pengadilan saksama
-mendapat butiran keterangan
-kesahihan / kewajaran undang-undang yang dilaksanakan.

C. PROSES PEMBICARAAN YANG DILAKSANAKAN
-persediaan sebelum pembicaraan
-Pengenalan diri
-sebutan kes
-penghujahan memberi keterangan dari saksi
-pemeriksaan utama, balas dan semula ( kedua-dua pihak samada pendakwa / penguambela membuat soaljawab dari saksi pendakwa )
-pengulungan kes
-fakta kes
-mensabitkan kesalahan & hukuman
-penutup kes perbicaraan

D. TANGGUNGJAWAP DAN PERANAN SEMASA PEMBICARAAN
Sebelum, semasa dan selepas pembicaraan
SEBELUM PENDAKWAAN
>penyiasatan;
-Semua prosedur penguatkuasaan mengikut peruntukkan peraturan.
-Pengumpulan bukti:
=Dokumen
=Fotografi
=Barang kes
=Maklumat pertanyaan

SEBELUM PERBICARAAN
>penyiasatan lanjutan
-Ke premis tertuduh
-Menyediakan Kertas Penyiasatan oleh IO
-Dapatkan keterangan dari saksi jabatan
-Menyediakan IP yang lengkap.

>Taklimat
-Setelah selesai penyiasatan
-Bila IO selesai jalankan siasatan, kes hendaklah dibawa ke pihak atasan untuk dituduh.
=Jika kes tidak berat;
+Minit ke bahagian siasatan-(UIPN) dan DPP untuk dapatkan kelulusan pendakwaan atau kes digugurkan atau dapatkan syor.
=Jika kes tidak berat;
+Minit ke peringkat negeri sahaja bergantung pada polisi KKM.
-Adalah penting bagi IO untuk memastikan mengetahui secara terperinci tentang IP untuk beri taklimat kepada UIP. Bagi memudahkan memudahkan taklimat, sediakan ringkasan untuk rujukan.
-IO perlu beri cadangan atau pendapat dan alasan. (kertas Cadangan IO)
-Selepas dapat arahan, IO hendaklah minitkan kepada PO.
-Kemudian, PO ambil alih IP seterusnya tugas diambil-alih oleh PO untuk pendakwaan.
-IO berkerjasama dengan PO sekiranya keterangan lanjut mengenai kes diperlukan oleh PO.

>Pendaftaran Kes di Mahkamah
-Buat surat pengaduan rasmi yang disertakan dengan kertas pengaduan, pertuduhan dan Izin TPR.

>Penyerahan Saman dan lain-lain dokumen
-Melalui Polis
-Selain dari Polis
-Secara gantian

>Persiapan Perbicaraan
-Penyempurnaan saman, notis, laporan juruanalisa.
-Dapatkan izin pendakwaan dari TPR
-Mention Case (Sebutan Kes)
=jika OKS akusalah, kes tamat.
=Jika tidak, Mahkamah akan tetapkan tarikh perbicaraan.
=Senaraikan saksi-saksi pendakwa (sapina)
=Penyediaan ‘Prosecution brief’
=Buat kajian kes-kes dahulu (case law)

>Taklimat untuk saksi
-Buat taklimat untuk saksi, kalau boleh jangan libatkan saksi awam.
-Matlamatnya;
=Refresh Memory
=Menerangkan peranan saksi
=Menentukan saksi yang perlu dipanggil
=PO perlu beri tunjukajar kepada saksi.
=Buat seminggu sebelum perbicaraan
-Perlu diingat;
=Saksi tidak boleh diajar kerana akan menimbulkan masa semasa pemeriksaan balas (cross examination) jika defenden mengetahui saksi diajar, kredibiliti saksi dipertikaikan.
=PO perlu buat soalan yang mudah untuk saksi.
=PO tidak boleh marah pada saksi sendiri.

SEMASA PENDAKWAAN
>Perbicaraan
-Bantahan awal (preliminary objection) oleh peguambela;
=Pertikaikan locus standi PO
+Tiada Keizinan TPR
=Bukan Bidang kuasa mahkamah
=Pertuduhan tidak releven
-Jawapan dari PO terhadap bantahan

-Keputusan Mahkamah
=Terima bantahan
+PO buat pindaan pertuduhan
+Perbicaraan diteruskan.
=Bantahan tidak diterima
=Perbicaraan diteruskan
-Keterangan saksi-saksi pendakwa
=Pemeriksaan utama (Chief-examination)
=Pemeriksaan Balas (Cross-examination)
=Pemeriksaan Semula (Re-examination)
-Keputusan Prima Facie oleh Mahkamah
=Jika ada- OKT perlu pembelaan
=Jika tidak – OKT dilepaskan dan dibebaskan.

>Pembelaan
-Keterangan saksi-saksi pembela
=Pemeriksaan Utama
=Pemeriksaan Balas
=Pemeriksaan Semula
-Hujah-hujah peguambela dan pendakwa
-Keputusan Mahkamah.

SELEPAS PERBICARAAN
>Rayuan
-14 hari dari hari keputusan perbicaraan, melalui DPP.

TOPIK 11: KEHENDAK MENGENAI PERTANYAAN DI MAHKAMAH

BAB. XXIV
KEHENDAK-KEHENDAK AM BERKENAAN DENGAN PERTANYAAN-PERTANYAAN DAN PERBICARAAN

Sek. 254 Berhenti mendakwa di sebarang peringkat
Tidak mahu meneruskan dakwaan
Okt dilepaskan daripada pertuduhan

Sek. 255 Hak orang kena tuduh dibela oleh peguambela
Sek. 257 OKT tiada membawa pembela – boleh membela diri – mahkamah perlu ingatkan kepada OKT mengenai perkara2 utama dlm keterangan pendakwa yg tidak meyokongnya.

Sek. 258 OKT tidak faham perjalanan perbicaraan – mahkamah majistret boleh teruskan perbicaraan – jika berkesudahan sabitan prosiding – perlu dikemukakan kpd mahkamah tinggi dgn laporan hal keadaan kes itu – mahkamah hakim membuat sesuatu perintah @ jatuhkan hukuman yg difikirkan patut.

Sek. 259 Kuasa menangguh perbicaraan -Saksi tidak hadir
Sek. 260 Kompoun - penyelesaian di luar mahkamah
Sek. 261 Penukaran Majistret.
Menggunakan catitan lalu dan boleh memanggil semula saksi

BAB. XXV
CARA MENGAMBIL DAN MENCATITKAN KETERANGAN

Sek. 265 Cara mencatitkan keterangan
Sek. 266 Catitan dalam kes-kes saman – majistret perlu membuat nota oleh setiap saksi yg diperiksa – ditulis oleh majistret itu sendiri – jika tidak dpt, rekod sebab2 kenapa tidak boleh.

BAB. XXVI
DARIHAL KEPUTUSAN KEADILAN
Sek. 273 Cara menyampaikan keputusan keadilan
- Di mahkamah terbuka
- serta merta
- ditangguh
Sek. 278 Keputusan keadilan tiadalah boleh diubah

BAB. XXVII
HUKUMAN
Sek. 283 Hukuman Denda
(b) kesalahan yang mana hukumannya ialah denda (1),(2) & (3)

Sek. 293 Pesalah kanak-kanak -penjagaan ibubapa atau penjaga

Sek. 294 Orang bersalah pertama kalinya
Dilepaskan dengan syarat berkelakuan baik
bon jamin

BAB. XXX
DARIHAL RAYUAN KEPADA MAHKAMAH TINGGI
Sek. 307 Aturan Ulang Bicara
- rasa tidak puashati
- dalam masa 14 hari selepas dijatuhkan hukuman

BAB. XXIII
ORANG YANG TIADA TENTU AKAL
Sek. 342 OKT disyaki tiada tentu akal
Sek. 343 Surat Penguasa Perubatan
Sek. 344 Melepaskan orang tiada tentu akal

BAB. XXXIV
KESALAHAN BERSANGKUT PAUT DENGAN PENTADBIRAN KEADILAN
Sek. 353 Kesalahan dalam mahkamah
Bersangkutan sek 175,178,179,180 & 228 Kanun Kesiksaan

Sek. 357 Enggan daripada memberi keterangan
Saksi enggan menjawab soalan-soalan yang dikemukakan

Sek. 358 Rayuan
Hukuman oleh mahkamah rendah boleh merayu kepada mahkamah tinggi

BAB. XXXVII
BERKENAAN DENGAN PENDAKWA RAYA
Sek. 376 Pendakwa Raya
Mengelola dan mengarahkan semua pendakwaan dan perbicaraan

Sek. 380 Pendakwaan dalam perbicaraan kes-kes kesalahan yang tiada lazim ditangkap

(i) Pegawai awam boleh mendakwa
(ii) perbicaraan secara langsung di dalam mahkamah majistret
peruntukan (b)

BAB. XLIV
BERBAGAI-BAGAI HAL

Sek. 439 Kepentingan diri oleh Majistret.
Hak dan kepentingan sendiri
Sek. 440 Penjawat awam tidak boleh membeli harta penjualan

TOPIK 10: PERMULAAN PERBICARAAN

KES-KES SEBUTAN – PERTUDUHAN
-kes dipanggil oleh jurubhsa mahkamah.
-OKS tampil kehadapan.
-JB meminta OKS mperkenalkan diri dan menunjukan KP & mengakui kehadiran OKS kpd majistret.
-JB mbcakan tuduhan trhdp OKS & menerangkan tuduhan trsbt sehingga difahami oleh OKS (Sek 173 a).
-OKS ditanya oleh JB adakah ia mengaku salah @ tidak.

JIKA OKS AKU SALAH (SEK 173 B)
-JB bgtau majistret tuduhan telah dibacakn dan diterangkan serta difahami oleh OKS.
-oks aku salah diatas tuduhan itu dan faham sifat tuduhan dan akibat pengakuan salahnya.
-Ini bermakna tiada saksi dipanggil, kes tidak akan dibicarakan.
-Oks akan didapati bersalah pd waktu itu juga.
-oks juga dgn ini faham ia boleh dihukum dgn semaksima yg dibenarkan oleh udg2 sama ada melalui denda @ penjara.
-oks akan diberi peluang utk merayu hukuman diringankan sblm hukuman dijatuhkan.

JIKA PENDAKWAAN TIDAK BERSEDIA
-PO boleh memohon kpd mahkamah utk menangguhkan kes dan tarikh lain akan ditetapkan utk menjatuhkan hukuman.

JIKA OKS TIDAK AKU SALAH
-pengakuan tidak boleh diterima sekiranya OKS tidak mengaku salah @ minta dibicarakan @ berkata tidak bersalah @ pengakuan bersyarat.
-OKT sendiri patut mengaku salah @ minta dibicara, bukan melalui peguambela.
-pengakuan bersalah tanpa kehadiran peguambela adlh salah disisi udg2 – brcanggah dgn perlembagaan persekutuan.
-mahkamah handaklah mengambil semua keteranggan yg dikemukakan bg menyokong pendakwaan itu jika OKT tidak aku salah @ minta dibicarakan.
-tarikh perbicaraan akan ditetapkan & JB akan memberikan slip kertas bercop mahkamah & bertulis tarikh perbicaraan kps OKS.
-jika OKS ingin guna peguam, tarikh lain akan ditetapkan bg kehadiran peguam supya dpt menetapkan tarikh yg sesuai utk prbicaraan.
-apabila mahkamah memikirkan wajar maka ia hendaklah memperolehi drp pengadu @ sebaliknya nama mana2 org yg barangkali tahu akan fakta kes dan yg boleh memberi keterangan bg pihak pendakwaan, dan hendaklah menyaman mana2 mereka utk member keterangan di hadapannya sebagaimana yg difikirkan perlu oleh mahkamah.

JIKA OKS MENGAKU SALAH DAN PENDAKWAAN SUDAH SEDIA
-pihak pendakwaan mengemukakan satu salinan bertaip fakta kes. JB pd masa yg sama menerangkan fakta kes kpd OKS. Fakta kes ini kemudian ditanda sbg P1.
-ekshibit2 dikemukakan dan ditanda satu persatu P2, P3 & sterusnya.
-JB memberitahu mahkamah OKS mempertikaikan fakta kes. Jika pertikaian ini kecil & tidak material, maka majsitret membenarkan fakta kes dipinda. Jika fakta kes yg dipertikai itu adlh material dan serius, maka majistret akan menolak pengakuan salah & memerintahkan OKS meminta dibicarakan. Seterusnya tarikh baru akan ditetapkan dan kes itu akan dibicarakan di hadapan majistret lain supaya tidak berlaku prejudis trhdp OKS.
-majistret memberitahu oks didapati besalah.
-JB bertanya OKS sblm mahkamah jatuhkan hukuman adakah beliau mahu menyatakan apa2 rayuan tentang kesalahan yg telah dilakukan.
-jika oks mempunyai peguam, peguamnya akan mengemukakan rayuan utk meringankan hukuman.
-jika tiada peguam, JB akan bertanyakan perkara2 yg boleh mnjadi factor meringkan hukuman & memberitahu mahkamah mengenai perkara2 tersebut.
-jika oks mempunyai kesalahan lain, JB akan meminta beliau mengakui rekod tersebut.
-pihak pendakwa akan meminta mahkamah menjatuhkan hukuman setimpal dan yg akan menjadi pengajaran kpd OKS dan org ramai @ memulangkan kpd mahkamah utk memberikan hukuman yg sesuai.
-jika OKS tidak mengakui rekod kesalahan yg lalu, majistret akan meminta pihak pendakwa menyemak rekod dan tidak akan menjatuhkan hukuman selagi rekod belum dipastikan.
-majistret mungkin akan memberikan komen, nasihat dan sebagainya dan menjatuhkan hukuman keatas OKS mengikut udg2.
-selepas hukuman dijatuhkan, pendakwaan mengucapkan terima kasih kpd majistret diikuti oleh OKS.

JIKA OKS MINTA DIBICARAKAN
-JB menyebut no kes perbicaraan tersebut dan OKS tampil kehadapan.
-JB bertanya kpd oks samada masih mahu kes dibicarakan?
-Jika oks mahu, tuduhan akn dibcakan semula kepadanya.
-JB kemudian memberitahu majistret bhw oks masih mahu dibicarakan.
-anggota polis yg bertugas akan meminta sesiapa yg menjadi saksi didlm kes itu supaya tunggu diluar mahkamah (bilik saksi) sehingga nama mereka dipanggil utk beri keterangan.


PERBICARAAN DIMULAKAN
-pihak pendakwa memohon izin majistret utk panggil saksi pendakwa yg pertama.
-sp1 dipanggil masuk ke mahkamah dan masuk ke kandang saksi dan angkat sumpah.
JB meminta nama saksi, umur, alamat, dan kerjanya.
Jika saksi pegawai polis @ peg kerajaan, perlu bagitau nama, pangkat, tempat dimana bertugas dan alamat dimana ia bertugas.
-bermula dgn pemeriksaan utama – saksi ditanya soalan2 relevan dgn kes.
-penguam akan soal saksi dlm pemeriksaan balas.
-setelah selesai, pihak pendakwa mpunyai pilihan samada buat pemeriksaan semula @ panggil saksi seterusnya.
-majistret pd bila2 masa boleh soal saksi utk menjadikan keterangan yg diberikan lebih jelas.
-setelah selesai soal semua saksi, PO buat penghujahan bhwa beliau telah Berjaya mendatangkan kes prima facie terhadap OKS.
-peguambela @ oks akan buat penghujahan bhwa PO tidak Berjaya timbulkan kes prima facie terhdp OKS.
-PO akan hujah semula bhwa brjya timbulkan kes prima facie brdsrkan keterangan2 yg telah diberikan oleh saksi2 pendakwa.
-majistret akn mbuat kputusan samada memanggil oks membela diri – jika kes prima facie.
-jika kes tidak prima facie – OKS dilepas dan dibebaskan.
-sekiranya pembelaan dipanggil, PO akn menawarkan kpd peguambela utk menggunakan mana2 saksi pendakwaan sbg saksi pembelaan.

JIKA PEMBELAAN DIPANGGIL
-majistret meminta JB bagitau oks 3 pilihan yg blh diambil:
a)oks boleh beri keterangan dr tempatnya sendiri –tidak direkod – sbb tidak angkat sumpah.
b)oks boleh terus berdiam diri – akn didapati bersalah & selepas rayuan sblm hukuman akn didapati besalah & dihukum.
c)oks beri keterangan bersumpah, apa yg dicakapkan akan direkod – boleh disoal balas oleh PO.
-JB beritahu mahkamah oks telah buat pilihan.
-jika oks mahu beri keterangan bersumpah, beliau diminta masuk ke kandang saksi – angkat sumpah – jadi saksi pembelaan pertama (DW1).
-peguambela oks jalankan pemeriksaan utama dgn menyoal soalan2 relevan.
-PO akan buat pemeriksaan balas utk cari kelemahan.
-peguambela akan buat pemeriksaan semula & seterusnya panggil mana2 saksi terdahulu jika perlu @ memanggil saksi2 lain utk bantu dlm pembelaan.
-semua saksi2 ini boleh di soal oleh PO.
-penghujahan oleh peguambela, diikuti oleh PO, penghujahan semula oleh peguambela.
-majistret akan bacakan keputusan mahkamah (biasanya selepas penanguhan) samada oks didapati bersalah @ tidak bersalah.

JIKA OKS BERSALAH
-oks diberi peluang membuat rayuan sebelum hukuman dijatuhkan.
-antara faktor2 mitigasi (pengurangan hukuman berat):
=oks mengakui kesilapannya.
=beliau tidak faham udg2.
=telah berkahwin dan mempunyai anak.
=dtag dari keluarga miskin
=menanggung ibubapa yg sudah tua
=menganggur
=Telah bertaubat
=merayu hukuman diringankan & berjanji utk tidak melakukannya lagi
=seorg pelajar.
=kesalahan kali pertama
=merayu diberi peluang semula.
-majistret jatuhkan hukuman & menamatkan perbicaraan.

TOPIK 9: ADUAN KE MAHKAMAH

BAB. XIV BIDANG KUASA PERBICARAAN MAHKAMAH
>Sek. 121 = tempat yang biasa dijalankan pertanyaan-pertanyaan dan perbicaraan
-kesalahan hendaklah disiasat & dibicarakan oleh mahkamah yg didlm had tempatan bidang kuasanya kesalahan itu dilakukan.
>sek 122 = tertuduh boleh dibicarakan di tmpt dimana perbuatan dilakukan @ dimana akibatnya berlaku.
>sek 123 = tempat perbicaraan jika perbuatan adalah kesalahan kerana ada hubungan dgn kesalahan lain.
>sek 124 = kesalahan2 melarikan diri drp jagaan, bagi pelepasan jenayah @ pecah amanah jenayah dan mencuri, dimana boleh dibicarakan.
>sek 125 = jika tempat kejadian kesalahan tidak menentu, dsb, maka kesalahan itu boleh disiasat dan dibicarakan oleh mahkamah yg mempunyai bidang kuasa atas mana2 kwsn tempatan itu.
>sek 126 = kesalahan yg dilakukan dlm pjalanan, boleh disiasat @ dibicarakan oleh mahkamah menerusi mana @ kedlm had tempatan kwsn perbicaraannya pesalah, @ org yg terhadapnya @ brg yg mengenainya kesalahan itu telah dilaukan melalui semasa perjalanan @ pelayaran itu.
>sek 127 = apabila timbulnya keraguan, mahkamah tinggi hendaklah menentukannya.

SYARAT MEMULAKAN PERBICARAAN
>SEK. 128 = Mengambil tahu mnegenai kesalahan-kesalahan oleh Majistret
>sek 129 = sanksi dikehendaki bg pendakwaan kesalahan tertentu
>sek 130 = apabila aduan oleh pendakwa raya adalah perlu
>sek 131 = apabila aduan oleh org yg terkilan
>sek 132 = apabila aduan oleh suami

BAB. XV ADUAN KEPADA MAJISTRET
>sek. 133 = pemeriksaan terhadap pengadu
-majistret perlu sampaikan notis kpd PR sekurang-kurang 7 hari sblm genap tarikh pemeriksaan – PR boleh hadir utk bantu majistret.
>sek. 134 = tangguh mengeluarkan proses
-jika majistret memutuskan utk membuat siasatan sendiri, perlu hantar notis kpd PR scra bertulis sekurang-kurangnya 7 hari genap sblm tarikh siasatan – PR boleh hadir & mbantu majistret.


KAEDAH MENOLAK ADUAN
>sek. 135(i) = menolak aduan
-majistret boleh menolak selepas membuat pemeriksaan trhdp pengadu dan rekodkan pemeriksaan hasil siasatan.
-majistret menolak aduan itu hendaklah ia rekodkan sebab2nya ia berbuat demikian
-PR jika difikirkan patut, memberitahu majistret bhwa pendakwaan tidak perlu diteruskan, majistret hendaklah menolak aduan itu.

TOPIK 8: MELAPORKAN KES KEPADA PO

>APA KEPENTINGAN:
-persediaan kes
-kekuatan/kelemahan
-memantapkan prosedur ke mahkamah
-perbicaraan selaras dgn saksi yg dikemukakan

>SIAPA DIPERTANGGUNGJAWABKAN:
-IO
-saksi penting

>PERKARA YG PERLU DILAPORKAN
a)penelitian dokumen penting
-saman
-kertas pertuduhan
-kertas pengaduan
-diari siasatan
-fakta kes
-kenyataan saksi – pemeriksaan saksi oleh polis (sek 112)
-kenyataan beramaran tertuduh – penerimaan penyataan dlm keterangan (sek 113)
-bhn bukti & dokumen – brg kes, laporan analisis, gambar/peta lakar, dsb.

b)memahami fakta & kertas siasatan secara mendalam
-kenyataan dirakam
-dokumen

c)penelitian menyeluruh terhadap kertas siasatan
-menimbangkan kesalahan terlibat
-mengembangkan pendekatan kritikan
-kenalpasti kecacatan/pencanggahan – diari siasatan, kenyataan saksi.

d)pastikan identiti barang kes:
-tandakan
-bentuk (serbuk/ketulan/cecair)

e)perhatian kpd masa dan angka
f)menetukan kekuatan dan kelemahan kes
g)pastikan keterangan mencukupi dan kukuh:
-sek 173 (f) dan sek 180 = pengukuhan bukti sehingga OKT tidak dibebaskan.
h) keterangan mestilah ‘credible’ (dipercayai) dan bebas dari keraguan yg munasabah.
i)isu perundangan yg ada fakta
j)fakta kes yg boleh dibuat tindakan – jelas dan terperinci
k)merangka pertuduhan:
-bentuk pertuduhan (sek 152)
-butir2 mengenai masa, tempat, org (sek 153)
-bila cara mengkomitkan kesalahan mesti dinyatakan (sek 154):
=pastikan boleh dibuktikan, siapa, keterangan menyokong.

>TUJUAN PENDAKWAAN
-melindungi masyarakat
-melindungi hak2 asasi individu
-memberi perlindungan kpd pihak yg teraniaya
-mematuhi polisi kerajaan
-mempastikan samada tertuduh bersalah / tidak
-penghukuman saksama
-menegakkan keadilan udg2

>PERANAN PEGAWAI PENDAKWA
a)permulaan
-pastikan keslaahan
-pastikan siapa OKT
-pastikan keterangan mencukupi
b)beban pembuktian
-beban melampaui keraguan munasabah
-pembelaan sehingga menimbulkan keraguan munasabah
-pendakwa mesti buktikan kesalahan tertuduh
-tertuduh tidak perlu buktikan apa2.

>PERSIAPAN
-tahu fakta
-tahu udg2
-kenal hakim / majistret
-tahu matlamat

>PEMERIKSAAN SAKSI OLEH POLIS
-IO boleh menyoal saksi dan mengambil percakapan secara bertulis.
-saksi perlu menjawab semua soalan yg dikemukakan kepadanya dan boleh berdiam diri jika sekiranya soalan tersebut boleh menyebabkan akan kena pada sesuatu tuduhan.
-org yg member keterangan dibawah seksyen ini, wajib nyatakan dgn sebenarnya samada secara keseluruhan/sebahagiannya.

>PENERIMAAN PERNYATAAN DLM KETERANGAN
-sekiranya pernyataan itu tidak disebabkan oleh dorongan, ugutan @ perjanjian yg ada berkaitan dgn tuduhan org yg dituduh.
-jika percakapan sesudah ditangkap setelah mahkamah berpuashati amaran telah diberi kepadanya – sek 113.

>PENGUKUHAN BUKTI SEHINGGA OKS DIBEBASKAN
-apabila kes pendakwa berakhir, mahkamah akan mempertimbangkan samada terdpt kes prima facie, jika tidak mahkamah akan merekodkan suatu perintah pembebasan – sek 173
-apabila kes pendakwaan ditutup, mahkamah hendak menimbang samada kes prima facie terhadap tertuduh:
=jika tidak, mahkamah akan merekodkan suatu perintah pembebasan
=jika ya, mahkamah hendak memanggil tertuduh utk pembelaannya – sek 180.

>CIRI2 TINGKAHLAKU IO
-bersopan ketika mengendalikan kes
-jangan bertelagah dgn hakim
-jangan menganggu hakim ketika bercakap
-terima keputusan mahkamah
-jangan kritik
-hanya mendakwa jika fakta kukuh
-membantu hakim memahami fakta kes
-sentiasa berhubung dgn TPR.

Friday, May 1, 2009

TOPIK 6 & 7

>PERINGKAT P.K
-siasatan – dptkan keterangan
-perbicaraan – keterangan relevan
-selepas perbicaraan – pelupusan

>BEBAN PEMBUKTIAN
-terletak pd bahu pendakwa.
-perlu buktikan kes tanpa bantuan tertuduh.
-IO dan PO perlu sentiasa berbincang mengenai siapakah saksi yg dipanggil dan apakah barang kes yg perlu dikemukakan.

>KETERANGAN
-bhn bukti:
=brg kes
=ekshibit
-keterangan:
=dokumen
=lisan
-kenalpasti saksi bg mbuktikan kes.
-bhn2 sokongan lain yg diperlukan.
-kenalpasti udg2 lain yg diperlukan dlm suatu kes.
-sediakan ringkasan keterangan yg perlu dibuktikan dan penentuan saksi2.

>EKSHIBIT VS BARANG KES
-ekshibit = brg kes
-apa2 jua brg kes termasuk dokumen yg telah dirampas oleh IO dlm siasatan [sudut penggunaan mahkamah]
-brg kes sebagai ekshibit:
=ekshibit jadi asas pertuduhan:
+sampel makanan
+perakuan juruanalisis
=ekshibit tidak jadi asas pertuduhan:
+peralatan persampelan
+kad kuasa

>MAKSUD EKSHIBIT
-secara am, adlh dokumen @ objek yg dikemukakan dan ditandakan didlm sesuatu perbicaraan @ pun membuktikan sesuatu kes @ utk tujuan pengecaman.
-kebiasaan, apabila kes tamat, mahkamah akan membuat perintah tertentu berkaitan dgn ekshibit berkaitan.

>KEPENTINGAN BARANG KES
-menentukan kesalahan yg dilakukan
-membantu saksi mengingati kembali fakta
-membantu mahkamah menilai samada seseorg saksi tersbt memberi keterangan yg benar
-membantu membuktikan kes dgn tanpa keraguan munasabah.
-membantu mahkamah membuat keputusan di akhir perbicaraan.

>SEKSYEN 174
-mahkamah perlu ambil semua keterangan PO.
-PO perlu mengemukakan saksi2 yg akan menerangkan fakta, mengenalpasti/mengecam brg2 kes dan ditandakan serta dijadikan ekshibit pendakwaan.

>PENGEMUKAAN, PENGECAMAN DAN PENANDAAN
-saksi2 akan melalui 3 proses utama:
=pemeriksaan utama
=pemeriksaan balas
=pemeriksaan semula
-peringkat pemeriksaan utama:
-saksi2 dirujuk brg kes, dicamkan dan dipohon ditandakan. Jika setakat dicam ia masih ID. Namun PO memohon stelah disahkan sebagai ekshibit pendakwa.

>PENGURUSAN BARANG KES
-persampelan / pemeriksaan
-penyimpanan
-penghantaran / penerimaan
-penyimpanan sebelum perbicaraan.
-kemukakan ke mahkamah
-pelupusan.

>PERSAMPELAN / PEMERIKSAAN:
-Dua orang Pegawai Berkuasa untuk lakukan persampelan / pemeriksaan.
=saksi bagaimana diperolehi
=tandakan
=label - dengan tanda (abjad) ; no. sampel
=tarikh dan jenis eksibit
-utk dokumen:
= Jangan simpan dalam kertas siasatan.
=Salinan fotostat sahaja.
=Simpan di kabinet berkunci.

>PENYIMPANAN BARANG KES:
-Pegawai penyiasat tidak dibenarkan menyimpan barang kes sendiri.
-Semua barang kes hendaklah didaftar dan simpan dalam stor eksibit dengan cara yang betul.
-Untuk barang kes atau dokumen yang berharga simpan dalam kabinet berkunci.
-Tindakan diatas adalah untuk menjamin keselamatan barang barang kes.

>CARA MEREKOD BARANG KES:
E : Eksibit
Kod : 000/04
Pendaftaran : E001/04
Jenis barang : Cili sos Cap Cili

>PENGHANTARAAN BARANG KES
-Barang kes / dokumen untuk dihantar ke Jabatan Kimia hendaklah dilak dan dipastikan didalam keadaan asal seperti semasa diperolehi
-Hantar ke Makmal ,Jabatan Kimia, IMR, dll., seberapa segera supaya mengekalkan keadaan sebagaimana semasa diambil di premis sewaktu persampelan / pemeriksaan

>SEBAB MELAK BRG KES
=Melak bungkusan barang kes akan membuktikan kepada Mahkamah bahawa ia tidak dicemari / diubahsuai semasa penghantaran.

>CARA PENGHANTARAN BARANG KES KE JABATAN KIMIA / MAKMAL / AGENSI LAIN.
=Dibawa oleh pegawai penyiasat sendiri.
=Melalui anggota yang diarahkan oleh pegawai penyiasat.
=Pos Berdaftar.

>PENGHANTARAN BRG KES KE MAHKAMAH
-Adalah menjadi tanggungjawab pegawai penyiasat untuk menentukan barang kes dikemukakan di mahkamah pada tarikh dan masa yang ditetapkan bagi tujuan perbicaraan.
-Serahkan barang kes kepada Peg. Pendakwa.
-Setelah kes selesai atau ditangguhkan Peg. Penyiasat hendaklah menghantar balik ke penjaga stor untuk disimpan dengan selamatnya.

>SEMUA BARANG KES HENDAKLAH DISIMPAN:
-selama 14 hari selepas perbicaraan kecuali yang dipulangkan melalui S.413(2) KAJ, kerana kemungkinan rayuan dibuat oleh OKS

>PENGENDALIAN
-ambil gambar bhn tempat kejadian
-pungutan yg sistematik
-tandakan bhn bukti
-ambil perhatian kedudukannya dlm peta lakar
-rekod masa, tarikh, tempat dijumpai / diambil
-harta tidak alih – perlu ambil gambar.

>CATATAN DIARI PENYIASATAN / DAFTAR BARANG KES
-Semua pergerakan barang kes hendaklah dicatatkan didalam diari penyiasatan pegawai penyiasat / daftar eksibit sendiri.
-Pastikan daftar eksibit stor juga dicatatkan pergerakan sewajarnya.
-Pastikan semak ‘checklist’ pengendalian barang kes oleh Pegawai Penyiasat

>PERLUPUSAN EKSIBIT–PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG KANUN ACARA JENAYAH
=S. 406A KAJ - Pelupusan oleh Mahkamah selepas prosiding.
-Mahkamah hendaklah menimbangkan cara melupuskan exsibit selepas tamat prosiding dan membuat perintah sewajarnya mengikut kehendak undang undang.
-Jika mahkamah tidak membuat sebarang perintah pelupusan maka barang tersebut hendaklah diberikan kepada Peg.Pendakwa untuk tindakan pelupusan sewajarnya mengikut peruntukan bahagian ini.
=S. 407 KAJ - Perintah pelupusan mengikut undang-undang berkaitan kesalahan tersebut.
-Kuasa oleh mahkamah berkaitan dengan pelupusan termasuk perintah;
melucutkan, perampasan,membinasakan, serta simpanan sementara perbicaraan berjalan oleh pegawai polis atau mana mana penjawat awam dengan syarat ia hendaklah tertakluk kepada mana mana peruntukan khas didalam undang undang bertulis berkait dengan kesalahan tersebut.
=S. 413 KAJ - Pemulangan sementara menunggu perbicaraan / keputusan mahkamah dengan jaminan.
-Prosedur barang kes dipulangkan balik kepada tuan punya melalui jaminan untuk dikemukakan kemahkamah apabila dikehendaki. Pemulangan dibawah peruntukan ini biasanya bersyarat seperti:-
+tidak boleh ubah/pinda barang berkenaan
+tidak boleh jual atau berikan kepada sesiapa
+lain lain syarat yang difikirkan perlu.

CONTOH: PERTUDUHAN/ SAMAN.

PADA 15.12.1988 LEBIH KURANG PUKUL 10.30 PAGI, KAMU TELAH MENJUAL SEBANYAK 6 BUNGKUS JERUK LIMAU CAP YE KEPADA PEGAWAI BERKUASA AKTA MAKANAN 1983, ABDULLAH BIN AHMAD K/P: 2705983 DIKEDAI N0.183, PEKAN SG.BULOH, DAERAH PETALING DALAM NEGERI SELANGOR, YANG MANA MENGIKUT KEPUTUSAN ANALISA N0.MAKMAL (KL)32546/88 DIDAPATI MENGANDUNGI "1160 mg /ASID BENZOIK SEBAGAI BAHAN PENGAWET IAITU MELEBIHI KADAR HAD MAKSIMAUM YANG DIBENARKAN IAITU 350mg/kg DIBAWAH JADUAL KE 6 PERATURAN 20 OLEH PERATURAN2 MAKANAN 1985.

OLEH YANG DEMIKIAN DIDAPATI BAHAWA JERUK LIMAU CAP YE ITU TELAH DIADUKKAN DAN DENGAN ITU KAMU TELAH MELANGGAR SEKSYEN 13(1) DIBACA BERSAMA 13(3)(E) AKTA MAKANAN 1983 DAN BOLEH DIHUKUM DIBAWAHN SEKSYEN 13(1) AKTA YANG SAMA.


A. EXIBIT YANG DIPERLUKAN.
-Kad kuasa Pegawai Berkuasa.
-Resit pembelian.
-Alat mencampor sampel 3 bahagian.
-Bungkusan asal sampel.
-Bahagian sampel yang disimpan Peg.Berkuasa.
-Borang permohonan asal analisa/label.
-Invois dan lain maklumat dari penjual mengenai sampel.
-Lapuran asal juruanalisa.
-Notis sek. 20(ii), perakuan terima oleh OKS.( orang kena saman)
-Saman asal dengan akuan terima oleh OKS.
-Sijil daftar perniagaan.
-Warta kerajaan, perlantikan Ahli Kimia.
-Bungkusan dan label sampel daripada kilang (jika ada).
-Bahagian sampel yang disimpan oleh penjual.
-Baki sampel daripada juruanalisis(jika ad).


B) SENARAI SAKSI. (SP; saksi pendakwa)
-SP1: Pegawai Berkuasa (Pegawai Penyiasat)
-SP2: Pegawai yang ikut SP1.
-SP3: Penjual
-SP4: Saksi pakar (PTM)
-SP5: Penyerah saman
-SP6: Juruanalisis- jika perlu
-SP7: Peg.Berkuasa dari daerah lain.


C) LAIN-LAIN BAHAN SOKONGAN
-Peta lakaran pelan tapak kedai
-Peta lakaran kedudukan bahan sampel yang dijual dalam kedai
-Gambar (jika ada)
-Dokumen pemunya kedai
-Dokumen mengenai keburukan benzoik asid/ kesan(jika ada)


D) UNDANG-UNDANG- RUJUKAN.
-Akta Makanan 1983 dan peraturan
-Kanun acara jenayah
-Akta Keterangan
-Interpretation act.
-Akta syarikat
-Subordinate courts rules
-Malaysian law journals
-Rujukan kes

>MENGEMASKINI FAIL SIASATAN DENGAN LENGKAP MENGANDUNGI:
-Data kes
-Keterangan ringkas
-Diari siasatan
-Pengaduan
-Pertudohan/saman
-Fakta kes
-Nama saksi
-Surat-surat siasat dll.
-Bahan bukti (Exibit)
-Keterangan yang perlu dibuktikan

>PENANDAAN BAHAN BUKTI
-mahkamah memerlukan keterangan pengambilan bhn bukti dan dimana ianya disimpan (custody) sehingga ianya dikemukakan dimahkamah.
-adalah penting seorg @ sedikit org mengendalikan bhn bukti.
-ianya hanya boleh diubah oleh AKS @ juruanalisis.


>PENANDAAN DOKUMEN DLM FAIL SIASATAN
-‘A’ = rekod kenyataan oleh saksi (A1 dan seterusnya)
-‘AA’ = laporan polis
-‘AAA’ = laporan tangkap
-‘B’ = rekod kenyataan OKT
-‘C’ = diari IO
-‘D’ = lain2 dokumen – gambar, lessen, permit, dll.

TOPIK 4 & 5

>TUJUAN SIASATAN
-jika sesuatu jenayah telah dilakukan
-siapa yang melakukan jenayah
-untuk mengumpul bukti
-untuk membuktikan kesalahan

>PROSES KEADILAN
-proses penyiasatan
-keadilan oleh mahkamah terhadap penemuan / hasil siasatan
-keputusan mahkamah.

>DEFINISI SIASATAN
-Siasatan ialah satu proses untuk mendapatkan maklumat / keputusan mengenai apa-apa bentuk masalah/bahan bukti yang di temui samada secara lisan/bertulis.

>PRINSIP SIASATAN
-Siasatan menentukan rantaian keterangan tidak terputus sepanjang proses pembicaraan semasa pendakwaan.
-Bahan bukti yang relevan akan dikemukakan ke mahkamah melalui saksi-saksi semasa pembicaraan.

>ELEMEN DALAM SIASATAN
(a)Ada Kes di laporkan
(b)Tindakan Pegawai penyiasat ke tempat kejadian dan buat pemeriksaan untuk dapatkan fakta :-
-siapa yang melakukan
-bila dilakukan
-kenapa dilakukan
-bagaimana dilakukan
-apa yang berlaku
(c)Keputusan daripada pemeriksaan - suspek dapat diketahui untuk diteliti lebih detail
(d)Apabila pemeriksaan berjaya - suspek dapat dikenali dengan mudah dan bukti-bukti lain - menguatkan tuduhan
(e)Suspek akan ditangkap, kes akan diteliti dan tuduhan dibuat mengemukakan yang dituduh ke hadapan mahkamah

>PROSES UTAMA DALAM PENYIASATAN
1.Pemeriksaan Awal
2.Penentuan pelanggaran
3.UKKM/UKPBV menyediakan ID & laporan ringkas pelanggaran
4.Membukakan fail siasatan dengan butiran1, 2 & 3
5.PPKP Kanan merancang siasatan lanjut
6.PPKP Kanan mengarahkan siasatan lanjut
7.UPP melengkapkan penyiasatan sehingga punca
8.UPP melengkapkan fail siasatan dan serahkan kepada PPKP Kanan
9.PPKP Kanan menganalisa butiran keterangan dan memaklumkan kepada PKD
10.UIP/Ketua PPKP menyemak fail siasatan untuk menguruskan izin/sanksi TPR.

>PEMERIKSAAN YANG AKAN DIJALANKAN
-Pemeriksaan di tempat kejadian waktu lawatan pertama
-Pemeriksaan di sekitar tempat kejadian waktu lawatan atau waktu lain
-Pemeriksaan diwaktu lain di tempat lain

>SEJAUH MANA PENYIASATAN PERLU DIJALANKAN
-Berdasarkan peruntukan pembelaan dalam undang-undang kesihatan, pihak pendawaan perlu mengemukakan bukti bahawa pihak tertuduh tidak mengambil langkah-langkah pencegahan atau langkah-langkah yang diambil tidak memadai, sekiranya ingin berjaya dalam pendakwaan.
-Maka penyiasatan perlu dijalankan sehingga punca dan perlu merangkumi kenapa kesalahan itu berlaku atau dilakukan.

>PROSES PERTAMA – PEMERIKSAAN AWAL
-Mengenalpasti tarikh, masa, tempat dan orang terlibat semasa pemeriksaan/ pensampelan
-Mendapatkan fakta berkaitan dengan barang kes / eksibit yang diperolehi
-Mendapatkan bukti bagi perolehan eksibit

>PEMERIKSAAN AWAL – KAJIAN VEKTOR
-Nama pegawai pemeriksa/pembantu dan alamat
-Tarikh, masa dan alamat tempat yang diperiksa dan orang yang dijumpai
-Mengenalpasti pemunya/penduduk melalui bil air/bil elektrik/lesen premis
-Keadaan keseluruhan dan tempat pembiakan
-Prosedur perolehan/pengendalian bahan bukti

>PEMERIKSAAN AWAL – MAKANAN
-Nama pegawai pensampelan/pembantu dan alamat
-Tarikh, masa dan alamat tempat yang diperiksa dan orang yang dijumpai
-Keadaan makanan dan cara dipamerkan
-Butiran pembekalan makanan
-Prosedur perolehan bahan bukti
-Cara pengendalian bahan bukti

>PENENTUAN PELANGGARAN
-Tafsiran perakuan juruanalisis/ laporan pemeriksa larva
-Laporan pakar
-Peruntukan undang-undang (AM’83 DAN APSPP’75)
-Pelanggaran hendaklah menepati huraian peruntukan kesalahan yang termaktub dalam undang-undang dan bukan sebaliknya.

>MENYEDIAKAN ID DAN LAPORAN RINGKAS
-Melengkapkan ID & rakaman kenyataan saksi
-Menyediakan laporan ringkas mengenai kesalahan
-Sertakan pelan lakar,gambar, senarai geledahan dll
-Langkah *1 dan *2 akan menentukan hala tuju penyiasatan seterusnya. Maka penyiasatan awal dimana kesalahan itu dikesan hendaklah dijalankan dengan lengkap bagi menangani pelanggaran

>PENYEDIAAN LAPORAN RINGKAS
-PPKP UKKM/Vektor perlu menyediakan satu laporan ringkas mengenai pelanggaran, termasuk kedudukan sampel/pembiakan, keadaan persekitaran semasa pensampelan/pemeriksaan, prosedur mengambil , bukti pembelian/perolehan, butiran nama & alamat penjual/penduduk, perhubungan dengan pemunya/ majikan, invois bekalan, salinan label, gambar, pelan lakar, borang permintaan analisis, akuan penerimaan sampel, penyimpanan eksibit dll yang penting untuk pegawai penyiasat bagi penyiasatan lanjut.

>MEMBUKA FAIL SIASATAN
-PPKP UKKM/VEKTOR Membuka fail:
=Senarai bahan keterangan
=ID pegawai
=Laporan ringkas
-Mendaftarkan kesalahan dalam buku daftar
-Dapatkan nombor rujukan aduan
-Serahkan fail kepada PPKP Kanan
-Tempoh pergerakan fail – 5 hari dari tarikh pelanggaran dikesan


>MERANCANG/MENGARAH SIASATAN LANJUT
-Rujukan/Risikan
-Merancang
-Kenderaan/Peralatan/Kewangan
-Memberi panduan &
-Arahan penyiasatan
-Tempoh pergerakan fail – 5 hari dari tarikh terima fail

>Kejayaan sesuatu penyiasatan adalah berdasarkan kepada sejauh mana pengetahuan pegawai penyiasat mengenai punca pelanggaran, sebab-sebab pelanggaran berlaku dan modus operandi pesalah.

>MELENGKAPKAN PENYIASATAN SEHINGGA PUNCA
-kenalpasti punca pelanggaran.
-dgn cara temubual saksi & merakam
-memperolehi bhn2 keterangan
-tempoh penyiasatan – 10 hari dari tarikh arahan diterima.

>STRATEGI PENYIASATAN
1.Jika sesuatu kesalahan telah berlaku
2.Siapa yang melakukannya
3.Bila ia berlaku
4.Kenapa ia berlaku
5.Mana ia berlaku
6.Bagaimana ia berlaku

>PENYIASATAN LANJUT BG KESALAHAN A.M 1983
-Buktikan rantaian bekalan makanan dari tertuduh ke penjual
-Buktikan makanan yang menyalahi adalah hasil / dikeluarkan oleh tertuduh
-Buktikan sebab-sebab pelanggaran yang dikesan berlaku/dilakukan.
-Buktikan langkah-langkah munasabah yang diambil oleh tertuduh adalah tidak memadai untuk menjaminkan tiada pelanggaran

>Penyiasatan Lanjut Bagi Kesalahan Dibawah APSPP 1975
-Buktikan orang yang menanggung liabiliti bagi kesalahan – SSM, PBT, Jabatan Tanah, Perjanjian dll
-Buktikan sebab-sebab kesalahan tersebut berlaku
-Buktikan langkah-langkah kawalan serangga yang diambil oleh tertuduh adalah tidak memadai untuk menjaminkan tiada pembiakan

>PPKP-UPP Melengkapkan Fail Siasatan
-Senarai Saksi
-Rakaman Kenyataan
-ID Pemeriksa/pensampelan
-Senarai bahan keterangan
-ID Peg. Penyiasat
-Senarai Eksibit
-Aduan & Pertuduhan
-Tempoh masa untuk melengkapkan fail – 5 hari

>ID PEGAWAI PENYIASAT YANG LENGKAP
-Pelanggaran menepati huraian kesalahan
-Mengenalpasti orang bertanggungjawab bagi kesalahan
-Mengemukakan keterangan lengkap
-Buktikan inti pati pertuduhan
-Buktikan tertuduh yang melakukan kesalahan
-Mengenalpasti punca kesalahan

>PPKP Kanan Meneliti Fail Siasatan
-Menganalisa bahan-bahan yang diperolehi
-Memastikan rantai keterangan tidak terputus
-Mengenalpasti orang yang bertanggung-jawab bagi kesalahan
-Meneliti aduan dan pertuduhan
-Memaklumkan PKD hasil siasatan
-Tempoh masa – 5 hari dari tarikh terima fail

>SEMAKAN OLEH UIP
-Membuat semakan mengenai penyiasatan dijalankan
-Mempastikan fail siasatan adalah lengkap.
-Mempastikan keterangan menepati inti- pati pertuduhan
-Uruskan surat izin/sanksi daripada TPR
-Tempoh masa – 5 hari dari tarikh terima fail

>MENDAPATKAN IZIN TPR
-tempoh masa – 5 hari dari tarikh terima fail

>MENDAFTAR KES
-Kes makanan (130 – 146 days)
-kes vektor (40 – 56 days)

>ASPEK2 LAIN DLM MEMBANTU SIASATAN
-Alat- alat kelengkapan
-Kaedah pemeriksaan
-Pengumpulan maklumat/barang kes
-Saksi-saksi yang di perolehi
-Kertas siasatan
-Bantuan saintifik
-Buku nota / dairi siasatan

>KEBERKESANAN DLM SIASATAN
-Kes di laporkan
-Tindakan Pegawai Penyiasatan
-Pergi ketempat kejadian
-Menjalankan Pemeriksaan
-Dapatkan Fakta Kes:
=Siapa yang melakukan kesalahan
=Bila berlaku
=Bagaimana berlaku
=Jenis kesalahan yang berlaku

>TEKNIK SIASATAN
-Lihat dan buat catatan
-Ambil maklumat melalui soalan
-Ambil bahan bukti
-Tanda barang kes
-Memetrikan barang kes
-Daftar barang kes
-Sediakan diari siasatan
-Mengambil kenyataan
-Sediakan fail siasatan

>PROSES MENJALANKAN SIASATAN
-Latarbelakang kes
-Persediaan peralatan
-Tentukan tempat sasaran
-Tindakan semasa ditempat sasaran untuk fakta kes
-Siapa, apa,bila,kenapa dan bagaimana.
-Ambil bahan bukti
-Kenalpasti undang yang berkaitan
-Undang-undang kesihatan
-Kanun Kesiksaan
-Kanun Acara Jenayah
-Akta keterangan

>FAKTA KES DALAM SIASATAN
-Bila kejadian
-Siapa melakukan
-Tempat kejadian
-Jenis kesalahan yang dilakukan
-Prosidur dilakukan
-Kuasa yang terlibat
-Undang-undang yang terlibat

>SIFAT MURNI SEBAGAI PEGAWAI PENYIASAT
-Mempunyai daya ingatan yang baik
-Boleh membuat keputusan dengan bijak
-tidak panik
-bekerja keras
-Bertindak dan berfikir secara rasional
-Jujur dan Amanah
-Berpengetahuan luas dalam perundangan